The Gospel of Matthew in Albanian - Diodati i Ri

Copyright (c)1991-4 La Buona Novella, Casell Postel 27 - 72011 Brindisi - Italy

Without permission from the La Buona Novella Brindisi it is prohibited to reproduce or print any part of this text

Matthew 1

1 Libri i gjenealogjisë së Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit.

2 Abrahamit i lindi Isaku; Isakut i lindi Jakobi; Jakobit i lindi Juda dhe e tij.

3 Judës i lindi nga Faresi dhe; Faresit i lindi Esromi; Esromit i lindi Arami;

4 Aramit i lindi Aminadabi; Aminadabit i lindi Naasoni; Naasonit i lindi Salmoni.

5 Salmonit i lindi Boozi nga Rahabi; Boozit i lindi Obedi nga Ruthi; Obedit i lindi Jeseu.

6 Jeseut i lindi Davidi mbret; mbretit David i lindi Salomoni nga ajo që kishte qenë bashkëshortja e.

7 Salomonit i lindi Roboami; Roboamit i lindi Abia; Abias i lindi Asai.

8 Asait i lindi Jozafati; Jozafatit i lindi Jorami; Joramit i lindi Ozia.

9 Ozias i lindi Joatami; Joatamit i lindi Akazi; Akazit i lindi Ezekia.

10 Ezekias i lindi Manaseu; Manaseut i lindi Amoni; Amonit i lindi Josia.

11 Josias i lindi Jekonia dhe e tij në kohën e internimit në Babiloni.

12 Pas internimit në Babiloni Jekonias i lindi Salatieli; Salatielit i lindi.

13 i lindi Abiudi; Abiudit i lindi Eliakimi; Eliakimit i lindi Azori.

14 Azorit i lindi Sadoku; Sadokut i lindi Akimi; Akimit i lindi Eliudi.

15 Eliudit i lindi Eleazari, Eleazarit i lindi Matthani, Matthanit i lindi Jakobi.

16 Jakobit i lindi Jozefi, bashkëshorti i Marisë, nga e cila lindi Jezusi, që quhet Krisht.

17 Kështu të gjithë brezat nga Abrahami deri te Davidi bëhen katërmbëdhjetë breza; dhe, nga Davidi deri te internimi në Babiloni, katërmbëdhjetë breza; dhe, nga internimi në Babiloni deri te Krishti, katërmbëdhjetë breza.

18 Tani lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë: Maria, nëna e tij, i ishte premtuar Jozefit, por para se të fillonin të rrinin bashkë, mbeti nga Frymën e Shenjtë.

19 Atëherë Jozefi, i fejuari i saj, i cili ishte njeri i drejtë dhe nuk donte ta poshtëronte botërisht, ta linte fshehtas.

20 Por, ndërsa bluante me këto, ja që iu shfaq në një engjell i Zotit dhe i tha: "Jozef, bir i Davidit, mos ki frikë ta marrësh me Marinë si gruan, sepse'është ngjizur në të është e Frymës së Shenjtë.

21 Dhe ajo do të lindë një djalë dhe ti do t'i emrin Jezus, sepse ai do të popullin e tij nga mëkatet e tyre".

22 E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej fjala e Zotit, e thënë me anë të profetit që thotë:

23 "Ja, do të mbetet dhe do të lindë një djalë, të cilit do t'i emrin Emanuel, që do të thotë: "Zoti me ne"".

24 Dhe Jozefi, si u nga gjumi, ashtu e kishte engjëlli i Zotit dhe e mori pranë gruan e tij;

25 por ai nuk e njohu, derisa ajo lindi djalin e saj të parëlindur, të cilit ia emrin Jezus.Matthew 2

1 Pasi Jezusi lindi në Bethlehem të Judesë në kohën e mbretit Herod, ja që disa dijetarë nga lindja arritën në Jeruzalem,

2 duke thënë: "Ku është mbreti i Judenjve, që ka lindur? Sepse pamë e tij në Lindje dhe erdhëm për ta adhuruar".

3 Mbreti Herod, kur dëgjoi këto fjalë, u, dhe bashkë me të mbarë Jeruzalemi.

4 Dhe, mbasi i mblodhi të gjithë krerët e priftërinjve dhe e popullit, i pyeti ku duhet të lindte Krishti.

5 Dhe ata i: "Në Bethlehem të Judesë, sepse kështu është shkruar nëpërmjet profetit:

6 "Dhe ti, Bethlehem, në Jude, nuk je aspak më e parendësishmja ndër princat e Judesë, sepse nga ti do të dalë një, që do të kullotë popullin tim, Izraelin"".

7 Atëherë Herodi i fshehurazi dijetarët, dhe i pyeti me hollësi se kur e kishin parë për herë të parë.

8 Dhe i dërgoi në Bethlehem dhe tha: "Shkoni dhe pyesni me kujdes për fëmijën; dhe, kur ta gjeni, më njoftoni që të edhe unë ta adhuroj".

9 Dhe ata, pasi e dëgjuan mbretin, u nisën; dhe ja, që kishin parë në lindje u shkonte përpara atyre derisa u ndal përmbi vendin ku ndodhej fëmija.

10 Ata, kur e panë, u gëzuan me gëzim shumë të madh.

11 Dhe, mbasi hynë në, panë fëmijën me Marien, nënën e tij, dhe ranë përmbys dhe e adhuruan. Pastaj hapën e tyre dhe dhuruan: ar, dhe mirrë.

12 Pasi Perëndia i në që të mos ktheheshin te Herodi, ata u kthyen në vendin e tyre nga një rrugë.

13 Tani pasi u nisën Dijetarët, ja një engjëll i Zotit iu shfaq në Jozefit dhe i tha: ", merr fëmijën dhe nënën e tij dhe ik në Egjipt, dhe rri aty deri sa të të lajmëroj, sepse Herodi do ta kërkojë fëmijën për ta".

14 Jozefi, pra, u, mori fëmijën dhe nënën e tij natën dhe iku në Egjipt.

15 Dhe qëndroi aty deri sa Herodi, që të përmbushet'ishte thënë nga Zoti me anë të profetit: "E birin tim nga Egjipti".

16 Atëherë Herodi, duke parë se dijetarët e kishin mashtruar, u fort dhe të të gjithë fëmijët meshkuj që ishin në Bethlehem dhe në tërë rrethinën e tij, nga dy e poshtë, kohës të cilën e kishte hetuar me kujdes nga Dijetarët.

17 Atëherë u përmbush ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Jeremi që thotë:

18 "Në Ramë u dëgjua një klithmë, një një qarje dhe gjëmë e madhe; Rakela bijtë e saj dhe nuk pranon të ngushëllohet, sepse ata nuk janë më".

19 Pasi Herodi, ja një engjëll i Zotit i shfaqet në Jozefit në Egjipt,

20 dhe i thotë: ", merr fëmijën dhe nënën e tij dhe shko në vendin e Izraelit, sepse ata që donin ta fëmijën kanë".

21 Dhe ai u, mori fëmijën dhe nënën e tij dhe shkoi në vendin e Izraelit;

22 por, kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në Judë në vend të Herodit, atit të tij, pati frikë të shkojë atje. Dhe, mbasi u nga Perëndia në, iku në krahinën e Galilesë,

23 dhe, mbasi arriti atje, vend në një qytet që quhej Nazaret, që të përmbushej ajo që ishte thënë nga profetët: "Ai do të quhet Nazareas".Matthew 3

1 Tani në ato ditë erdhi Gjon Pagëzori, që predikonte në shkretëtirën e Judesë,

2 dhe: "Pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër!"

3 Dhe në fakt për Gjonin kishte folur profeti Isaia kur tha: "Një i atij që bërtet në shkretëtirë: "Përgatitni e Zotit, drejtoni e tij"".

4 Tani Gjoni kishte një rrobë prej leshi të devesë dhe një brez prej lëkure në bel; ai me karkaleca dhe mjaltë të egër.

5 Në atë kohë njerëzit e Jeruzalemit, nga gjithë Judeja dhe nga krahina e Jordanit rendnin ai,

6 dhe pagëzoheshin nga ai, në Jordan duke rrëfyer mëkatet e tyre.

7 Por ai, kur pa se shumë farisenj dhe saducenj po për t'u pagëzuar ai, u tha atyre: "Pjellë nepërkash, kush ju ka mësuar t'i arratiseni që po?

8 Jepni pra fryte të denja të pendesës!

9 Dhe mos t'ju shkojë mendja të me: "Ne kemi Abrahamin për atë"; sepse unë po ju se Perëndia mund të nxjerrë bij të Abrahamit edhe prej këtyre gurëve.

10 Dhe është në rrënjën e drurëve; Çdo dru, pra, që nuk jep fryt të mirë, do të pritet dhe do të hidhet në.

11 Unë po ju pagëzoj me, për pendim; por ai që pas meje është më i fortë se unë, dhe unë nuk jam i denjë as të mbaj sandalet e tij; ai do t'ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë dhe me.

12 Ai mban në dorë dhe do ta pastrojë plotësisht lëmin e tij; grurin e tij do ta mbledhë në hambar, por bykun do ta djegë me të pashueshëm".

13 Atëherë erdhi Jezusi nga Galileja në Jordan te Gjoni për t'u pagëzuar prej tij.

14 Por Gjoni e kundërshtoi fort duke i thënë: "Mua më duhet të pagëzohem prej dhe ti po unë?".

15 Dhe Jezusi, duke iu përgjigjur, u tha: "Lejo të bëhet për tani, sepse në këtë mënyrë përmbushim Çdo drejtësi". Atëherë ai e lejoi.

16 Dhe Jezusi, sapo u pagëzua, doli nga; dhe ja, qiejt iu hapën, dhe ai pa Frymën e Perëndisë duke si një pëllumb e duke ardhur mbi të;

17 dhe ja një nga qielli që tha: "Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur".Matthew 4

1 Atëherë Fryma e Jezusin në shkretëtirë, që djalli ta.

2 Dhe, mbasi agjëroi dyzet ditë e dyzet net, në fund e mori.

3 Atëherë, pasi iu afrua, i tha: "Në qoftë se je Biri i Perëndisë, që këta gurë të bëhen bukë".

4 Por ai, duke iu përgjigjur, tha: "shkruar: "Njeriu nuk rron me bukë, por me Çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë"".

5 Atëherë djalli e në qytetin e shenjtë dhe e në majë të

6 dhe i tha: "Nëse je Biri i Perëndisë, hidhu poshtë, sepse është shkruar: "Ai do t'u japë engjëjve të tij për; edhe ata do të mbajnë mbi duart e tyre që të mos ndeshësh me këmbën ndonjë gur"".

7 Jezusi i tha: "shkruar gjithashtu: "Mos e , Perëndinë tënd"".

8 Djalli e mbi një mal shumë të lartë dhe i të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre,

9 dhe i tha: "Unë do të t'i jap të gjitha këto, nëse ti bie përmbys para meje dhe më adhuron".

10 Atëherë Jezusi i tha: ", Satan, sepse është shkruar: "Adhuro , Perëndinë, dhe atij"".

11 Atëherë djalli e la; dhe ja, u afruan engjëjt dhe i.

12 Jezusi, mbasi dëgjoi se Gjonin e kishin futur në burg, u në Galile.

13 Pastaj la Nazaretin dhe shkoi të banojë në Kapernaum, qytet bregdetar, në kufijtë të dhe të Neftalit,

14 që të përmbushej'ishte thënë nëpërmjet profetit Isaia kur tha:

15 "E, e Neftalit, mbi bregun e detit, krahina përtej Jordanit, Galileja e paganëve,

16 populli që dergjej në errësirë ka parë një dritë të madhe, dhe përmbi ata që dergjeshin në krahinë dhe në hijen e, doli drita".

17 Që nga ajo kohë Jezusi filloi të predikojë dhe të thotë: "Pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër!".

18 Duke ecur gjatë bregut të detit të Galilesë, Jezusi pa dy: , të quajtur Pjetër, dhe Andrean, të, të cilët po hidhnin rrjetën në det, sepse ishin peshkatarë;

19 dhe u tha atyre: "Ndiqmëni dhe unë do t'ju bëj peshkatarë njerëzish".

20 Dhe ata i lanë menjëherë rrjetat dhe e ndoqën.

21 Dhe, duke rrugën, pa dy të: Jakobin, birin e dhe Gjonin, e tij, në barkë bashkë me, atin e tyre, duke ndrequr rrjetat; dhe i.

22 Dhe ata lanë menjëherë barkën dhe atin e tyre dhe i shkuan pas.

23 Jezusi shkonte kudo nëpër Galile, duke mësuar në e tyre, duke predikuar e mbretërisë dhe duke Çdo dhe Çdo lëngatë në popull.

24 Dhe fama e tij u përhap në gjithë; dhe i të gjithë të që nga lëngata dhe dhimbje të ndryshme, të demonizuar, epileptikë dhe paralitikë; dhe ai i.

25 Dhe një mori e madhe njerëzish i shkonte pas, nga Galileja, nga Dekapoli, nga Jeruzalemi, nga Judeja dhe nga përtej Jordanit.Matthew 5

1 Dhe ai, kur pa, u ngjit në mal dhe, pasi u, iu afruan dishepujt e tij.

2 Atëherë ai hapi gojën dhe i mësoi duke u thënë:

3 "Lum në frymë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve.

4 Lum ata që, sepse ata do të ngushëllohen.

5 Lum ata që janë, sepse ata do ta.

6 Lum ata që janë të dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen.

7 Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë.

8 Lum ata që janë të pastër në, sepse ata do ta Perëndinë.

9 Lum ata që përpiqen për paqen, sepse ata do të quhen bij të Perëndisë.

10 Lum ata që janë përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve.

11 Lum ju kur do t'ju shajnë dhe do t'ju përndjekin dhe, duke gënjyer, do të të gjitha të kundër jush, për shkakun tim.

12 Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse juaj është i madh në qiej, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë para jush".

13 "Ju jeni kripa e; por në qoftë se kripa bëhet e amësht, me se mund ta rifitojë shijen? Nuk për asgjë, për t'u hedhur dhe ta shkelin njerëzit.

14 Ju jeni drita e botës; një qytet i ngritur në majë të malit nuk mund të fshihet.

15 Po ashtu nuk ndizet një qiri për ta nën babunë, por për ta mbi shandan, dhe t'u bëjë dritë të gjithë atyre që janë në.

16 Ashtu le të drita juaj para njerëzve, që të të mira dhe ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej".

17 "Mos mendoni se unë erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetët; unë nuk erdha për t'i shfuqizuar, po për t'i plotësuar.

18 Sepse në të ju: Deri sa qielli dhe, të kalojnë asnjë jotë a asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojnë, para se të plotësohet gjithçka.

19 Ai, pra, që do të shkelë një nga këto më të, dhe do t'u ketë mësuar kështu njerëzve, do të quhet më i në mbretërinë e qiejve; kurse ai që do t'i në praktikë dhe do t'mësojë të, do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve.

20 Prandaj unë po ju: në qoftë se drejtësia juaj nuk është më e lartë nga ajo e dhe e farisenjve ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve.

21 Ju keni dëgjuar se u qe thënë të lashtëve: "Mos"; dhe: "Kushdo që do t'i nënshtrohet gjyqit";

22 por unë po ju: "Kushdo që pa shkak kundër të tij, do t'i nënshtrohet gjyqit; dhe kush i thotë të: "Rraka", do t'i nënshtrohet; dhe kush do t'i thotë: "Budalla", do t'i nënshtrohet të Gehenës.

23 Nëse ti, pra, po paraqet ofertën te altari, dhe atje kujtohesh se yt ka diçka kundër,

24 lëre atje ofertën para altarit dhe shko pajtohu më parë me tënd; pastaj kthehu dhe paraqite ofertën.

25 Bëj një marrëveshje miqësore me kundërshtarin tënd, sa je në një rrugë me të, që kundërshtari yt të mos të dorëzojë te gjykatësi dhe gjykatësi të të dorëzojë te rojtari dhe ti të futesh në burg.

26 Në të të se nuk do të da-lësh prej andej pa e paguar edhe qindarkën e fundit.

27 Ju keni dëgjuar se të lashtëve u qe thënë: "Mos shkel kurorën".

28 Por unë po ju se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në e.

29 Në qoftë se yt i djathtë të në mëkat, hiqe dhe flake larg, sepse është më mirë për që të humbësh një nga gjymtyrët e tua se sa të hidhet në Gehenën gjithë yt;

30 dhe në qoftë se dora jote e djathtë të në mëkat, preje dhe hidhe larg, sepse është më mirë që të humbësh një nga gjymtyrët e tua se sa të hidhet në Gehena gjithë yt.

31 Qe thënë gjithashtu: "Kush e lë gruan e tij, le t'i japë letrën e ndarjes".

32 Por unë po ju: Kushdo që e përzë gruan e tij, me përjashtim të rastit të kurvërisë, e bën atë të shkelë kurorën; dhe kushdo që martohet me një grua të ndarë, shkel kurorën.

33 Keni dëgjuar gjithashtu se të lashtëve u qe thënë: "Mos bëj betim të rremë; por plotëso premtimet për të cilat je betuar para Zotit".

34 Por unë po ju: "Mos u betoni fare, as për qiellin, sepse është froni i Perëndisë,

35 as për, sepse është i këmbëve të tij, as për Jeruzalemin, sepse është qyteti i Mbretit të madh.

36 Mos u beto as për kokën, sepse nuk ke fuqi të ose të nxish qoftë edhe një fije floku;

37 Por fjala jote të jetë: Po, po; jo, jo; gjithçka më nga i ligu.

38 Ju keni dëgjuar se qe thënë: "Për dhe dhëmb për dhëmb".

39 Por unë po ju: Mos i rezisto të ligut; madje, në qoftë se dikush të qëllon mbi faqen e djathtë, ktheja dhe,

40 dhe në qoftë se dikush do të të nxjerrë në gjyq për të të marrë, jepi edhe mantelin.

41 Dhe në qoftë se dikush të detyron të ecësh një milje, ti bëji dy me të.

42 Jepi atij që të kërkon, dhe mos refuzo t'i japësh atij që të kërkon hua.

43 Ju keni dëgjuar se qe thënë: "Duaje të afërmin tënd dhe armikun tënd".

44 Por unë po ju: "Duani armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju, dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin,

45 për të qenë bij të Atit tuaj, që është në qiej, sepse ai bën të lindë diellin e tij mbi të mirët dhe mbi të këqijtë, dhe bën të bjerë shi mbi të drejtët dhe të padrejtët.

46 Sepse, po të doni ata që ju duan, do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe?

47 Dhe nëse përshendetni tuaj, bëni të? A nuk bëjnë kështu edhe?

48 Jini, pra, të përkryer, ashtu është i përsosur Ati juaj, që është në qiej".Matthew 6

1 "Mos e jepni lëmoshën tuaj para njerëzve, me qëllim që ata t'ju admirojnë; përndryshe nuk do të te Ati juaj, që është në qiej.

2 Kur do të japësh lëmoshë, pra, mos i bjer borisë para, ashtu bëjnë hipokritët në dhe në rrugët, për të qenë të nderuar nga njerëzit; në të ju, se ata e kanë marrë e tyre.

3 Madje kur jep lëmoshë, e majta jote të mos dijë'bën e djathta,

4 që lëmosha jote të jepet fshehurazi; dhe Ati yt, që shikon në fshehtësi, do të ta haptas.

5 Dhe kur ti lutesh, mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë në dhe në sheshet e rrugëve, në mënyrë që njerëzit t'i; në të ju se ata e kanë marrë e tyre.

6 Por ti, kur lutesh, futu në dhomëzën, mbylle derën dhe lutju Atit tënd në fshehtësi; dhe Ati yt, që shikon në fshehtësi, do të ta publikisht.

7 Por kur ju luteni, mos përdorni përsëritje të kota bëjnë paganët, sepse ata mendojnë se do t'u plotësohet lutja se kanë përdorur shumë fjalë.

8 Mos u bëni, pra, si ata, sepse Ati juaj i di gjërat për të cilat keni nevojë, para se ju t'i kërkoni.

9 Ju, pra, lutuni kështu: "Ati që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt.

10 Ardhtë mbretëria jote. U bëftë yt në si në qiell.

11 Bukën të përditshme na e jep.

12 Dhe na i fal fajet, ashtu falim ne fajtorëve.

13 Dhe mos lejo të biem në, por na nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia përjetë. Amen".

14 Sepse në qoftë se ju falni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t'jua falë edhe juve;

15 por në qoftë se ju nuk falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t'falë juve gabimet.

16 Dhe kur të agjëroni, mos u të pikëlluar si hipokritët; sepse ata shfytyrohen për t'u njerëzve se agjërojnë; në të ju se ata e kanë marrë e tyre.

17 Kurse ti, kur të agjërosh, kokën dhe laje fytyrën,

18 me qëllim që të mos u njerëzve se ti agjëron, por Atit tënd në fshehtësi; dhe Ati yt, i cili shikon në fshehtësi, do ta japë publikisht.

19 Mos mblidhni për mbi, ku i brejnë dhe ndryshku, dhe ku dhe,

20 përkundrazi mblidhni për në qiell, ku as as ndryshku nuk prishin dhe ku nuk dhe nuk.

21 Sepse ku është juaj do të jetë edhe juaj.

22 Drita e është; në qoftë se yt është i pastër, gjithë yt do të jetë i ndriçuar,

23 por në qoftë se yt është i lig, gjithë yt do të jetë në errësirë; në qoftë se drita, pra, që është në është errësirë, sa e madhe do të jetë errësira!

24 Askush nuk mund t'u dy, sepse ose do të njërin dhe do ta dojë; ose do t'i qëndrojë besnik njerit dhe do të përçmojë; ju nuk mund t'i Perëndisë dhe mamonit.

25 Prandaj po ju: mos u për jetën tuaj, për atë që do të hani ose do të pini, as për tuaj, për atë që do të. A nuk është jeta më me se dhe më me se?

26 Re e qiellit: ata nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin në hambare; megjithatë Ati juaj qiellor i. A nuk ju shumë më se sa ata?

27 Dhe cili nga ju, me gjithë kujdesin e tij, mund t'i të tij qoftë edhe një kubit të?

28 Pse për tuaj? Re si rriten e fushës: ata nuk lodhen dhe nuk;

29 dhe unë, pra, po ju se Salomoni, me gjithë lavdinë e tij, nuk ishte si ndonjë nga ata.

30 Tani nëse Perëndia e kështu barin e fushës, që është dhe nesër hidhet në furrë, nuk do t'ju shumë më ju, njerëz besimpakë?

31 Mos u, pra duke thënë: "Do të hamë ose do të pimë, ose me do të?".

32 Sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra; Ati juaj qiellor, pra, e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra.

33 Por para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t'ju.

34 Mos u brengosni, pra, për të nesërmen, sepse e nesërmja do të kujdeset për. Secilës ditë i mjafton pikëllimi i".Matthew 7

1 "Mos gjykoni, që të mos gjykoheni.

2 Sepse ju do të gjykoheni gjykimit me të cilin ju gjykoni; dhe me masën me të cilën ju masni, do t'ju masin të.

3 Pse shikon lëmishten që është në e tënd dhe nuk shikon që është në tënd?

4 Ose, si mund t'i tënd: "Dale të të heq lëmishten nga", kur ke një në tënd?

5 O hipokrit, hiqe më parë nga yt dhe pastaj shiko qartë për të nxjerrë lëmishten nga i tënd.

6 Mos u jepni qenve'është e shenjtë dhe mos i hidhni margaritarët tuaj para derrave, që të mos i shkelin me këmbë dhe të kthehen kundër jush dhe t'ju.

7 Lypni dhe do t'ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; dhe do t'ju.

8 Sepse kush lyp merr, kush kërkon gjen dhe do t'i atij që.

9 A ka midis jush ndonjë njeri që, po t'i kërkojë i biri bukë, t'i japë një gur?

10 Ose po t'i kërkojë një peshk, t'i japë një gjarpër?

11 Në qoftë se ju, që jeni të këqij, dini t'u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më Ati juaj, që është në qiej, do t'u japë gjëra të mira atyre që ia kërkojnë.

12 Gjithçka, pra, që ju dëshironi t'ju bëjnë njerëzit, bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët.

13 Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjërë është dera dhe e hapur është që të në shkatërrim, dhe shumë janë ata që hyjnë nëpër të.

14 Përkundrazi sa e ngushtë është dera dhe sa e është që në jetë! Dhe pak janë ata që e gjejnë!

15 Ruhuni nga profetët e rremë, të cilët te ju duke u si dele, por përbrenda janë grabitqarë.

16 Ju do t'i njihni nga frytet e tyre. A rrush nga ferrat ose fiq nga murrizat?

17 Kështu Çdo dru i mirë jep fryte të mira; por druri i keq prodhon fryte të këqija.

18 Një dru i mirë nuk mund të japë fryte të këqija, as një dru i keq të japë fryte të mira.

19 Çdo dru që nuk jep fryt të mirë pritet dhe hidhet në.

20 Ju, pra, do t'i njihni profetët nga frytet e tyre.

21 Jo Çdo njeri që më thotë: ", " do të hyjë në mbretërinë e qieve; por do të hyjë ai që kryen e Atit tim që është në qiej.

22 Shumë do të më atë ditë: "O , o , a nuk profetizuam ne në emrin tënd, a nuk i dëbuam demonët në emrin tënd, a nuk kemi bërë shumë të fuqishme në emrin tënd?".

23 Dhe atëherë unë do t'u atyre: "Unë s'ju kam njohur kurrë; largohuni nga unë, ju të gjithë, që keni bërë paudhësi".

24 Prandaj, ai që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i në praktikë, mund të krahasohet prej meje me një njeri të, që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb.

25 Ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u përplasën mbi atë; por ajo nuk u shemb, sepse ishte mbi shkëmb.

26 Përkundrazi ai që i dëgjon këto fjalë dhe nuk i në praktikë, do të krahasohet me një njeri budalla, që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rërë.

27 Më pas ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u përplasën mbi atë; ajo u shemb dhe rrënimi i saj qe i madh".

28 Tani kur Jezusi i mbaroi këto fjalë, mbetën të habitura nga doktrina e tij,

29 sepse ai i mësonte, si një që ka autoritet dhe jo si.Matthew 8

1 Tani kur Jezusi nga mali, të mëdha e ndiqnin.

2 Dhe ja, një lebroz erdhi dhe e adhuroi, duke thënë: "O , po të duash, ti mund të më".

3 Jezusi e dorën, e preku dhe i tha: "Po, unë dua, ". Dhe në atë u nga lebra e tij.

4 Atëherë Jezusi i tha: "Ruhu se ia kujt; por shko, paraqitu te prifti, bëj flijimin që ka Moisiu, me qëllim që kjo të jetë dëshmi për ta".

5 Kur Jezusi hyri në Kapernaum i erdhi një centurion duke iu lutur,

6 dhe duke thënë: "O , im rri në i paralizuar dhe po shumë".

7 Dhe Jezusi i tha: "Do të dhe do ta".

8 Centurioni duke u përgjigjur i tha: ", unë nuk jam i denjë që ti të hysh nën; por një fjalë dhe im do të.

9 Sepse unë jam një njeri nën e të, dhe i kam nën; dhe, po t'i dikujt: "Shko", ai shkon; dhe po t'i një: "Eja", ai; dhe po t'i tim: "Bëje këtë", ai e bën".

10 Dhe Jezusi, kur i dëgjoi këto gjëra, u mrekullua dhe u tha atyre që e ndiqnin: "Në të po ju, se askund në Izrael nuk e gjeta një besim aq të madh.

11 Unë po ju se shumë do të nga lindja dhe nga perëndimi dhe do të në me Abrahamin, me Isaakun dhe me Jakobin, në mbretërinë e qiejve,

12 por bijtë e mbretërisë do të flaken në errësirat e jashtme. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllimi dhëmbëve".

13 Dhe Jezusi i tha centurionit: "Shko dhe u bëftë ashtu si besove!". Dhe i tij u që në atë.

14 Pastaj Jezusi hyri në shtëpinë e Pjetrit dhe pa që e ishte në me ethe.

15 Dhe ai ia preku dorën dhe ethet e lanë; dhe ajo u ngrit dhe nisi t'u.

16 Dhe kur u ngrys, i shumë të pushtuar nga demonë; dhe ai, me fjalë, i dëboi frymërat dhe i të gjithë të,

17 që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia kur tha: "Ai i mori lëngatat dhe i mbarti".

18 Tani Jezusi, duke parë rreth tij të mëdha, që të kalonin në bregun.

19 Atëherë një iu afrua dhe i tha: "Mësues, unë do të ndjek kudo që të shkosh".

20 Dhe Jezusi i tha: "Dhelprat i kanë, dhe e qiellit i kanë, por Biri i njeriut nuk ka as ku të mbështetë kokën".

21 Pastaj një nga dishepujt e tij i tha: "O , më jep më parë leje të shkoj të atin tim".

22 Por Jezusi i tha: Më ndiq, dhe lëri të të të e".

23 Dhe mbasi ai hipi në barkë, dishepujt e tij e ndiqnin.

24 Dhe ja, që u ngrit në det një aq e madhe, sa po e mbulonin barkën, por ai flinte.

25 Dhe dishepujt e tij iu afruan dhe e duke i thënë: "O , na, ne po mbarojmë!"

26 Por ai u tha atyre: "Pse keni frikë, o njerëz besimpakë?". Dhe, pasi u ngrit, qortoi erërat dhe detin, dhe u bë bunacë e madhe.

27 Atëherë njërëzit u mrekulluan dhe: "Kush është ky, të cilit po i binden deti dhe erërat?".

28 Dhe kur arriti në bregun, në krahinën e Gergesenasve, i dolën para dy të demonizuar, që kishin dalë nga, dhe ishin aq të sa që askush nuk mund të kalonte në atë.

29 Dhe ja, ata filluan të bërtasin duke thënë: "'ëSHTë mes nesh dhe, Jezus, Biri i Perëndisë? Mos ke ardhur këtu të na mundosh para kohe?".

30 Jo larg tyre një e madhe derrash po kulloste.

31 Dhe demonët iu lutën duke i thënë: "Në qoftë se na dëbon, na lejo të shkojmë në atë derrash".

32 Dhe ai u tha atyre: "Shkoni!". Kështu ata, pasi dolën, hynë në atë derrash; dhe ja, gjithë ajo u hodh nga gremina në det, dhe u mbyt në.

33 Dhe ata që i kullotnin ikën dhe, kur shkuan në qytet, i të gjitha këto gjëra, duke përfshirë ngjarjen e të demonizuarve.

34 Dhe ja, gjithë qyteti i doli para Jezusit; dhe, kur e panë, iu lutën që të largohej prej të tyre.Matthew 9

1 Dhe ai, pasi hipi në barkë, kaloi në bregun dhe erdhi në qytetin e.

2 Dhe ja, iu paraqit një paralitik i në; dhe Jezusi, kur pa besimin që kishin ata, i tha paralitikut: "Merr, o bir, mëkatet e tua të janë falur!"

3 Atëherë disa me: "Ky po blasfemon!".

4 Por Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, tha: "Pse mendoni gjëra të mbrapështa në?

5 Në fakt, 'është më e lehtë, të: "Mëkatet e tua të janë falur", apo: "Dhe ec"?

6 Tani, që ta dini se Biri i njeriut ka autoritet në të falë mëkatet: (I tha paralitikut), merr tënd dhe shko në shtëpinë".

7 Dhe ai u dhe shkoi në shtëpinë e.

8 , kur e panë këtë, u dhe lëvdonin Perëndinë, që u kishte dhënë pushtet të njerëzve.

9 Pastaj Jezusi, duke shkuar, pa një burrë që rrinte në doganë, i quajtur Mate, dhe i tha: "Ndiqmë!". Dhe ai u dhe e ndoqi.

10 Dhe ndodhi që, kur Jezusi u në në, erdhën shumë dhe mëkatarë dhe u në bashkë me të dhe me dishepujt e tij.

11 Farisenjtë, kur e panë këtë, u dishepujve të tij: "Pse Mësuesi juaj ha bukë me dhe me mëkatarët?".

12 Jezusi, mbasi i dëgjoi, u tha atyre: "Nuk janë të ata që kanë nevojë për mjekun, por të.

13 Tani shkoni dhe mësoni'do të thotë: "Unë dua mëshirë dhe jo flijime". Sepse unë nuk erdha për të në pendim të drejtët, por mëkatarët".

14 Atëherë iu afruan dishepujt e Gjonit dhe i: "Pse ne dhe farisenjtë agjërojmë, ndërsa dishepujt e nuk agjërojnë?".

15 Dhe Jezusi u tha atyre: "A mund të mbajnë dasmorët, ndërsa dhëndërri është midis tyre? Por do të koha kur do t'marrin dhëndërrin dhe atëherë ata do të agjërojnë.

16 Askush nuk një copë prej të ri mbi një petk të, sepse kështu arna bie dhe grisja bëhet më e madhe.

17 Dhe as nuk e re në kacekë të; përndryshe kacekët, derdhet dhe kacekët humbin; por e re në kacekë të rinj, kështu që ruhen të dy".

18 Ndërsa Jezusi u këto, iu afrua një nga krerët e, ra përmbys para tij, dhe i tha: "Sapo më, por eja, dorën mbi të dhe ajo do të jetojë".

19 Dhe Jezusi u ngrit dhe e ndoqi bashkë me dishepujt e tij.

20 Dhe ja një grua, e cila prej dymbëdhjetë nga një fluks gjaku, iu afrua nga mbrapa dhe i preku cepin e rrobes së tij.

21 Sepse me: "Po të prek rroben e tij, do të".

22 Jezusi u kthye, e pa dhe tha: "Merr, o bijë; besimi yt të ka". Dhe që në atë gruaja u.

23 Kur Jezusi arriti në shtëpinë e kryetarit të dhe pa fyelltarët dhe që,

24 u tha atyre: "Largohuni, sepse nuk ka, por fle". Dhe ata e përqeshnin.

25 Pastaj, kur e nxorën jashtë, ai hyri, e për dore dhe ajo u ngrit.

26 Fama e kësaj u përhap në mbarë atë vend.

27 Dhe ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të e ndiqnin duke bërtitur dhe duke thënë: "Ki mëshirë për ne, Bir i Davidit!".

28 Kur arriti në, të iu afruan dhe Jezusi u tha atyre: "A besoni ju se unë mund ta bëj këtë gjë?". Ata iu përgjigjën: "Po, o ".

29 Atëherë ai preku, duke thënë: "U bëftë besimit tuaj".

30 Dhe atyre iu hapën. Pastaj Jezusi i rreptësisht duke thënë: "Ruhuni se mos e merr njeri".

31 Por ata, sapo dolën, e përhapën famën e tij në mbarë atë vend.

32 Dhe, kur ata po dilnin, i paraqitën një burrë memec dhe të demonizuar.

33 Dhe, mbasi e dëboi demonin, memeci foli dhe u dhe: "Nuk është parë kurrë një gjë e në Izrael".

34 Por farisenjtë: "Ai i dëbon demonët me ndihmën e princit të demonëve!".

35 Dhe Jezusi kalonte nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i mësuar në e tyre, duke predikuar e mbretërisë dhe duke Çdo e Çdo lëngatë në popull.

36 Duke parë, kishte dhembshuri për, sepse ishin të lodhur dhe të si delet pa bari.

37 Atëherë ai u tha dishepujve të: "E korra është me të e madhe, por punëtorët janë pak.

38 Lutjuni, pra, Zotit të të korrave, të dërgojë punëtorë në të korrat e tij".Matthew 10

1 Pastaj Jezusi i të dymbëdhjetë dishepujt e tij rreth dhe u dha autoritet t'i dëbojnë frymërat e ndyra, dhe të Çdo e Çdo lëngatë.

2 Dhe emrat e dymbëdhjetë apostujve janë këta: i pari, i quajtur Pjetër dhe Andrea, i tij; Jakobi i dhe Gjoni, i tij;

3 Filipi dhe Bartolomeu; dhe Mateu, Jakobi i Alfeut dhe Lebeu, i mbiquajtur;

4 Kananeasi dhe Judë Iskarioti, ai që më pas e.

5 Këta janë të dymbëdhjetët që Jezusi i dërgoi mbasi u dha këto: "Mos shkoni ndër paganë dhe mos hyni në asnjë qytet të Samaritanëve,

6 por shkoni më mirë te delet e humbura të së Izraelit.

7 Shkoni dhe predikoni duke thënë: "Mbretëria e qiejve u afrua".

8 Të, pastroni lebrozët, ngjallni të, dëboni demonët; falas morët, falas jepni.

9 Mos grumbulloni ar, as argjend as bakër në qesen tuaj,

10 as për, as dy palë, as sandale, as shkop, sepse punëtori është i denjë për e.

11 Në qytet ose fshat që të hyni, pyetni në se ka aty ndonjë njeri të denjë dhe banoni ai deri sa të niseni.

12 Dhe kur hyni në, e përshëndetni.

13 Dhe në se ajo është e denjë, le të paqja juaj mbi të; por, në se nuk është e denjë, paqja juaj le të kthehet përsëri ju.

14 Dhe në se dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon fjalët, duke dalë nga ajo ose nga ai qytet, shkundni pluhurin nga këmbët.

15 Dhe në të po ju se ditën e gjyqit, i dhe i Gomorës do të me më shumë se ai qytet.

16 Ja, unë po ju dërgoj si dele në mes të; jini, pra, të mënçur si gjarpërinjtë dhe të pastër si pëllumbat.

17 Por ruhuni nga njerëzit, sepse do t'ju përpara të tyre dhe do t'ju fshikullojnë në e tyre.

18 Dhe do t'ju përpara guvernatorëve dhe përpara mbretërve për shkakun tim, për të dëshmuar para tyre dhe para johebrenjve.

19 Dhe, kur t'ju dorëzojnë në duart e tyre, mos u se dhe si do të flisni; sepse në atë do t'ju jepet se duhet të;

20 sepse nuk do të jeni ju që do të flisni, por Fryma e Atit tuaj që do të flasë në ju.

21 Tani do të dorëzojë në dhe ati të birin; dhe bijtë do të kundër prindërve dhe do t'i.

22 Dhe të gjithë do t'ju për shkak të emrit tim; por ai që do të qëndrojë deri në fund, do të.

23 Por kur do t'ju përndjekin në një qytet, ikni në një, sepse në të ju se nuk do të përfundoni së përshkuari qytetet e Izraelit, para se të Biri i njeriut.

24 Dishepulli nuk del mbi mësuesin, as mbi e tij.

25 I mjafton dishepullit të bëhet si mësuesi i tij dhe të bëhet si e tij. Në se të e e quajtën Beelzebub, aq më do t'i quajnë ashtu ata të së tij!

26 Mos ia kini frikën pra, sepse nuk ka gjë të fshehtë që të mos dhe asnjë sekret që nuk do të nijhet.

27 Atë që unë ju në, e në dritë; dhe atë që dëgjoni të thënë në, predikojeni mbi.

28 Dhe mos kini frikë nga ata që, por nuk mund të; kini frikë më nga ai që mund t'humbë dhe në Gehena.

29 A nuk shiten dy harabela për një aspër? Dhe, megjithatë asnjë prej tyre nuk bie për pa dashjen e Atit tuaj.

30 Sa për ju, madje edhe të gjitha fijet e flokëve të kokës janë të numëruara.

31 Mos kini frikë, pra; ju më se shumë harabela.

32 Prandaj kushdo që do të më rrëfenjë përpara njerëzve, dhe unë do ta rrëfejë përpara Atit tim që është në qiej.

33 Por kushdo që do të më mohojë përpara njerëzve, edhe unë do ta mohoj përpara Atit tim që është në qiej".

34 "Mos mendoni se unë erdha të paqen mbi; nuk erdha të paqen, por.

35 Sepse unë erdha ta ndaj birin nga ati, bijën nga nëna, nusen nga,

36 dhe armiqt e njeriut do të jenë ata të së.

37 Ai që e do të atin ose nënën më shumë se unë, nuk është i denjë për mua; dhe ai që e do birin ose bijën më shumë se unë, nuk është i denjë për mua.

38 Dhe ai që nuk e merr kryqin e dhe nuk pas meje, nuk është i denjë për mua.

39 Kush do të gjejë jetën e, do ta humbasë; por ai që do të humbasë jetën e për hirin tim, do ta gjejë përsëri.

40 Ai që ju pranon, më pranon mua; dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar.

41 Ai që pranon një profet në emër të një profeti, do të marrë që i profetit; dhe ai që pranon të drejtin në emër të të drejtit, do të marrë që i të drejtit.

42 Dhe kushdo që i jep për të pirë qoftë edhe një gotë të freskët ndonjërit prej këtyre të në emër të një dishepulli, në të ju, që ai nuk do të humbë aspak e tij".Matthew 11

1 Mbasi Jezusi përfundoi dhënien e porosive të tij dymbëdhjetë dishepujve të, u largua nga ai vend, për të mësuar dhe për të predikuar në qytetet e tyre.

2 Por Gjoni, që kishte dëgjuar në burg të flitej për e Krishtit, dërgoi dy nga dishepujt e për t'i thënë:

3 "A je ti ai që duhet të, apo duhet të presim një?"

4 Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: "Shkoni dhe i Gjonit gjërat që dëgjoni dhe shikoni:

5 Të po, të po ecin, lebrozët janë pastruar dhe të po dëgjojnë; të po ngjallen dhe po u predikohet të.

6 Lum ai që nuk do të nga unë!".

7 Dhe kur ata po largoheshin, Jezusi nisi t'u thotë për Gjonin: "Keni dalë të shikoni në shkretëtirë? Kallamin që e era?

8 Por keni dalë të shikoni? Njeriun e mbështjellur me rroba të buta? Ja, ata që rroba të buta banojnë në pallatet mbretërore.

9 Atëherë, pra, 'dolët të shikoni? Një profet? Po, ju: ai është më shumë se një profet.

10 Sepse ky është ai për të cilin është shkruar: "Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim para fytyrës sate; ai do ta bëjë gati rrugën para".

11 Në të po ju: ndër ata që janë lindur prej gruas nuk ka dalë kurrë ndonjë më i madh se Gjon Pagëzori; por më i në mbretërinë e qiejve është më i madh se ai.

12 Dhe qysh nga ditët e Gjon Pagëzorit e deri mbretëria e qiejve po pëson dhunë dhe të dhunshmit e grabitën.

13 Sepse të gjithë profetët dhe ligji kanë profetizuar deri te Gjoni.

14 Dhe, në daçi ta pranoni, ai është Elia, që duhej të.

15 Kush ka për të dëgjuar, le të dëgjojë!

16 Por me kë ta krahasoj këtë brez? Ai u ngjan fëmijëve që rrinë në sheshe dhe u drejtohen të tyre

17 duke thënë: "Ne i kemi rënë fyellit për ju dhe ju nuk kërcyet; nisëm dhe ju nuk u brengosët".

18 Pra, erdhi Gjoni që as hante, as pinte, dhe ata: "Ai ka një demon".

19 Erdhi Biri i njeriut, që ha dhe pi dhe ata: "Ja një grykës dhe një pijanec, miku i dhe i mëkatarëve". Por dituria është justifikuar nga bijtë e".

20 Atëherë ai nisi t'i qortojë ato qytete, ku ishte kryer pjesa më e madhe e të fuqishme të tij, sepse ato nuk ishin penduar duke thënë:

21 "Mjerë ti, Korazin! Mjerë ti Betsaida! Sepse, në se në dhe në do të ishin kryer e fuqishme që u bënë ndër ju, prej kohësh do të ishin penduar me dhe hi.

22 Prandaj unë po ju se ditën e gjyqit, dhe do të me më shumë se ju.

23 Dhe ti, o Kapernaum, që u ngrite deri në qiell, do të fundosesh deri në ferr, sepse në se do të ishin kryer në të fuqishme që janë kryer në, ajo do të ishte edhe e kësaj dite.

24 Prandaj unë po ju se ditën e gjyqit fati i të do të jetë më i lehtë se".

25 Në atë kohë Jezusi nisi të thotë: "Unë të lavdëroj, o Atë, I qiellit dhe i dheut, sepse fshehe këto gjëra të dhe të mençurit, dhe fëmijëve të.

26 Po, o Atë, sepse kështu të pëlqeu.

27 Çdo gjë më është dhënë në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh Birin, përveç Atit; dhe asnjëri nuk e njeh Atin, përveç Birit dhe atij të cilit Biri don t'ia.

28 Ejani unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap.

29 Merrni mbi dhe mësoni nga unë, sepse unë jam dhe i përulur nga; dhe ju do të gjeni prehje për tuaj.

30 Sepse ime është e dhe barra ime është e lehtë!".Matthew 12

1 Në atë kohë Jezusi po ecte një të nëpër arat me grurë; dhe dishepujt e, të, filluan të këpusin kallinj dhe t'i hanë.

2 Por farisenjtë, kur panë këtë, i: "Ja, dishepujt e po bëjnë atë që nuk është e lejueshme të bëhet të".

3 Dhe ai u tha atyre: "A nuk keni lexuar se'bëri Davidi kur pati, ai dhe ata që qenë me të?

4 Si ai hyri në shtëpinë e Perëndisë dhe hëngri bukët e paraqitjes, të cilat nuk lejohej t'i hante as ai e as ata që ishin me të, por priftërinjtë?

5 Apo nuk keni lexuar në ligj që në, të, priftërinjtë e shkelin të dhe megjithatë nuk mëkatojnë?

6 Dhe unë po ju se këtu është një më i madh se.

7 Dhe, po të dinit se do të thotë: "Unë dua mëshirë dhe jo flijime", nuk do të kishit dënuar të pafajshmit.

8 Sepse Biri i njeriut është edhe i së".

9 Pastaj, mbasi u largua që andej, hyri në e tyre;

10 dhe ja, aty ishte një burrë të cilit i qe dora. Ata e pyetën Jezusin, me qëllim që ta padisin më pas: "A është e lejueshme që dikush të ditën e?".

11 Dhe ai u tha atyre: "A ka ndonjë prej jush që ka një dele, dhe ajo bie në një gropë ditën e, dhe e ai nuk shkon ta nxjerrë jashtë?

12 E, pra, sa më i është njeriu se delja! A është, pra, e lejueshme të bësh të mirën të?".

13 Atëherë ai i tha atij burri: "Dorën!". Dhe ai e dhe ajo iu si.

14 Por farisenjtë, mbasi dolën jashtë, bënin këshill kundër tij si ta.

15 Por kur Jezusi e mori u largua prej andej dhe të mëdha e ndiqnin dhe ai i të gjithë,

16 dhe i ata rreptësisht të mos kush ishte ai,

17 me qëllim që të përmbushej'ishte thënë nëpërmjet profetit Isaia që thotë:

18 "Ja im, që unë e; i dashuri im, në të cilin im është i kënaqur. Unë do ta Frymën tim mbi të dhe ai do t'u drejtësinë popujve.

19 Ai nuk do të dhe as nuk do të bërtasë dhe askush nuk do t'ia dëgjojë e tij nëpër sheshe.

20 Ai nuk do ta kallamin e dhe nuk do ta kandilin që bën, deri sa të mos e ketë bërë të drejtësinë.

21 Dhe njerëzit do të në emrin e tij".

22 Atëherë i paraqitën një të idemonizuar, që ishte i dhe memec; dhe ai e, kështu që i e memeci fliste dhe shikonte.

23 Dhe mbarë dhe: "A mos është ky i Biri i Davidit?".

24 Por farisenjtë, kur e dëgjuan këtë, : "Ky i dëbon demonët me fuqinë e Beelzebubit, princit të demonëve".

25 Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, u tha: "Çdo mbretëri, që përçahet në, shkon drejt shkatërrimit; dhe Çdo qytet ose, që përçahet në, nuk shkon gjatë.

26 Atëherë, në qoftë se Satani dëbon Satanë, ai është përçarë në, dhe si mund të qëndrojë mbretëria e tij?

27 Dhe në qoftë se unë i dëboj djajtë me ndihmën e Beelzebubit, me ndihmën e kujt i dëbojnë bijtë tuaj? Prandaj ata do të jenë gjykatësit tuaj.

28 Por, në qoftë se unë i dëboj djajtë me ndihmën e Frymës së Perëndisë, atëherë mbretëria e Perëndisë ka ardhur në mes tuaj.

29 Ose, si mund të hyjë dikush në shtëpinë e të fuqishmit dhe t'i grabisë pasurinë, po të mos e ketë lidhur më parë të fuqishmin? Atëherë ai do të mund t'ia plaçkisë shtëpinë.

30 Kush nuk është me mua, është kundër meje dhe kush nuk mbledh me mua, shkapërderdh.

31 Prandaj unë po ju: Çdo mëkat dhe blasfemi do t'u falet njerëzve; por blasfemia kundër Frymës nuk do t'u falet atyre.

32 Dhe kushdo që flet kundër Birit të njeriut do të falet; por ai që flet kundër Frymës së Shenjtë nuk do të falet as në këtë botë as në atë të ardhme".

33 "Ose bëjeni të mirë pemën dhe fryti i saj do të jetë i mirë, ose bëjeni të keqe pemën dhe fryti i saj do të jetë i keq; sepse pema njihet nga fryti.

34 O pjellë nepërkash! Si mund të flisni mirë, kur jeni të këqij? Sepse'ka qet goja.

35 Njeriu i mirë nga i mirë i nxjerr gjëra të mira; por njeriu i keq nxjerr gjëra të këqija nga i tij i keq.

36 Por unë po ju se ditën e gjyqit njërëzit do të japin llogari për Çdo fjalë të kotë që kanë thënë.

37 Sepse në bazë të fjalëve të tua do të justifikohesh, dhe në bazë të fjalëve të tua do të dënohesh".

38 Atëherë disa dhe farisenj e pyetën duke thënë: "Mësues, ne duam të ndonjë shenjë prej".

39 Por ai duke iu përgjigjur u tha atyre: "Ky brez i mbrapshtë dhe kurorëshkelës kërkon një shenjë, por asnjë shenjë nuk do t'i jepet, përveç shenjës së profetit Jona.

40 Në fakt ashtu si Jona qëndroi ditë e net në barkun e peshkut të madh, kështu Biri i njeriut do të qëndrojë ditë e net në të.

41 Banorët e Ninivit do të ringjallen në gjyq bashkë me këtë brez dhe do ta dënojnë, sepse ata u penduan me predikimin e Jonas; dhe ja, këtu është një më i madh se Jona.

42 Mbretëresha e jugut do të ringjallet në gjyq bashkë me këtë brez dhe do ta dënojë, sepse ajo erdhi nga më i largët i për të dëgjuar diturinë e Salomonit; dhe ja, këtu është një më i madh se Salomoni.

43 Tani kur fryma e ndyrë ka dalë nga një njeri, endet nëpër të, duke kërkuar qetësi, por nuk e gjen.

44 Atëherë thotë: "Do të kthehem në shtëpinë, nga kam dalë"; po kur arrin e gjen të, të pastruar dhe të;

45 atëherë shkon e merr me frymëra të më të liga se ai, të cilët hyjnë dhe banojnë aty; kështu gjendja e fundit e këtij njeriut bëhet më e keqe nga e mëparshmja. Kështu do t'i ndodhë edhe këtij brezi të mbrapshtë".

46 Ndërsa ai t'u fliste, ja nëna e tij dhe e tij po rrinin jashtë dhe kërkonin të flisnin me të.

47 Dhe dikush i tha: "Ja, nëna jote dhe e janë atje jashtë dhe duan të flasin me".

48 Por ai duke iu përgjigjur, i tha atij që e kishte lajmëruar: "Kush është nëna ime dhe kush janë e mi?".

49 E dorën e drejt dishepujve të dhe tha: "Ja nëna ime dhe e mi.

50 Sepse kushdo që kryen e Atit tim që është në qiej, më është, motër dhe nënë".Matthew 13

1 Tani po atë ditë, Jezusi doli nga dhe u në breg të detit.

2 Të mëdha u mblodhën rreth tij kështu që ai hipi mbi një barkë dhe u; dhe gjithë populli rrinte në këmbë në breg.

3 Dhe ai u paraqiti shumë gjëra në, duke thënë: "Ja, një mbjellës doli për të mbjellë.

4 Ndërsa po mbillte, një pjesë e farës ra përgjatë rrugës; dhe erdhën dhe e hëngrën.

5 Një pjesë ra në gurishte, ku nuk kishte shumë, dhe mbiu sepse nuk ishte i;

6 por kur doli dielli u fishk dhe u tha sepse s'kishte rrënjë.

7 Një pjesë ra midis ferrave dhe ferrat u rritën dhe ia frymën.

8 Një ra në të mirë dhe dha fryt duke dhënë njëra njëqindfish, gjashtëdhjetëfish dhe.

9 Kush ka për të dëgjuar, le të dëgjojë!".

10 Atëherë dishepujt iu afruan dhe i: "Pse po u flet atyre me?".

11 Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: "Sepse juve ju është dhënë mundësia të njihni të fshehtat e mbretërisë së qiejve, ndërsa atyre nuk u është dhënë.

12 Sepse atij që ka, do t'i jepet dhe do të ketë bollëk; ndërsa atij që nuk ka, do t'i merret edhe ajo që ka.

13 Prandaj unë u flas atyre me-, sepse duke parë nuk, dhe duke dëgjuar nuk dëgjojnë as nuk kuptojnë.

14 Kështu ndër ta përmbushet profecia e Isaias, që thotë: "Ju do të dëgjoni, por nuk do të kuptoni, do të, por nuk do të shikoni.

15 Sepse e këtij populli është bërë e pandjeshme, ata janë bërë të rëndë nga dhe kanë mbyllur, që nuk me dhe nuk dëgjojnë me, dhe nuk gjykojnë me dhe nuk kthehen, dhe unë t'i.

16 Por lum tuaj që dhe tuaj që dëgjojnë.

17 Sepse në të ju se shumë profetë dhe të drejtë deshën t'i gjërat që ju po shihni dhe nuk i panë, dhe t'i dëgjojnë gjërat që ju dëgjoni dhe nuk i dëgjuan!

18 Juve pra kuptoni e mbjellësit.

19 Kur dikush dëgjon fjalën e mbretërisë dhe nuk e kupton, i ligu dhe i merr atë që ishte mbjellë në e tij. Ky është ai njeri që ka marrë fara përgjatë rrugës.

20 Dhe ai që ka marrë farën nëpër gurishte, është ai që dëgjon fjalën dhe e pranon menjëherë me gëzim;

21 por, nuk ka rrënjë në, dhe është për pak kohë; dhe kur mundimi ose përndjekja për shkak të fjalës, menjëherë.

22 Dhe ai që ka marrë farën midis ferrave është ai që e dëgjon fjalën, por e kësaj bote dhe mashtrimet e pasurisë ia mbysin fjalën; dhe ajo bëhet e pafrytshme.

23 Por ai që merr farën në të mirë, është ai që e dëgjon fjalën, e kupton dhe jep fryt; dhe prodhon njëri njëqindfish, gjashtëdhjetëfish dhe.

24 Ai u propozoi atyre një: "Mbretëria e qiejve i ngjan një njeriu që mbolli farë të mirë në arën e.

25 Por, ndërsa njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egjër nëpër grurë dhe iku.

26 Kur më pas gruri u rrit dhe jepte fryt u duk edhe egjra.

27 Dhe e padronit të iu afruan atij dhe i: ", a nuk ke mbjellë farë të mirë në arën? Nga doli egjra?

28 Dhe ai u tha atyre: "Këtë e ka bërë armiku". Atëherë i: "A do ti të shkojmë e ta shkulim?".

29 Por ai tha: "Jo, kam frikë se, duke shkulur egjrën, bashkë me të, do të shkulni edhe grurin.

30 I lini të rriten bashkë deri në të korra. Në kohën e korrjes unë do t'u korrësve: Mblidhni më parë egjrën, lidheni në duaj për ta djegur; por grurin futeni në hambarin tim"".

31 Ai u proposoi atyre një duke thënë: "Mbretëria e qiejve i ngjan një kokrre, të cilën e merr një njeri dhe e mbjell në arën e.

32 Ajo, pa dyshim, është më e nga të gjitha farërat; por, kur rritet, është më e madhe se të gjitha barishtet, dhe bëhet një pemë, aq sa e qiellit dhe gjejnë në degët e saj".

33 Ai u tha atyre një: "Mbretëria e qiejve i ngjan majasë që e merr një grua dhe brumë me masa miell deri sa brumi të mbruhet plotësisht".

34 Jezusi tha të gjitha këto gjëra në; dhe u fliste atyre në,

35 që të përmbushej'është e thënë nëpërmjet profetit: "Unë do të hap gojën në dhe do të gjëra të fshehura që nga i botës".

36 Atëherë Jezusi, mbasi i lejoi, u kthye në dhe dishepujt e tij iu afruan e i: "Na e e egjrës në arë".

37 Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: "Ai që mbjell farën e mirë është Biri i njeriut.

38 Ara është bota, fara e mirë janë bijtë e mbretërisë dhe egjra janë bijtë e të ligut,

39 dhe armiku që e ka mbjellë është djalli, ndërsa korrja është fundi i botës dhe korrësit janë engjëjt.

40 Ashtu si mblidhet egjra dhe digjet në, kështu, do të ndodhë në mbarimin e botës.

41 Biri i njeriut do të dërgojë engjëjt e dhe ata do të mbledhin nga mbretëria e tij gjithë dhe ata që bëjnë paudhësi,

42 dhe do t'i hedhin në furrën e. Atje do të ketë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh.

43 Atëherë të drejtit do të shkëlqejnë si dielli në mbretërinë e Atit të tyre. Kush ka për të dëgjuar, të dëgjojë!".

44 "Përsëri, mbretëria e qiejve i ngjan një të fshehur në një arë, që një njeri që e ka gjetur e fsheh; dhe, nga gëzimi që ka, shkon, shet gjithçka që ka dhe e blen atë arë.

45 Akoma mbretëria e qiejve i ngjan një që shkon të kërkojë margaritarë të bukur.

46 Dhe, kur gjen një margaritar me të madhe, shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen.

47 Mbretëria e qiejve i ngjan gjithashtu një rrjete të hedhur në det, që mbledh gjithfarë lloje gjërash.

48 Kur ajo është mbushur, peshkatarët e nxjerrin atë në breg, dhe mbledhin në kosha'është e mirë, por i hedhin ata që nuk janë të mirë.

49 Kështu do të ndodhë në mbarimin e botës; do të engjëjt dhe do t'i ndajnë të mbrapshtit nga të drejtët;

50 dhe do t'i hedhin në furrën e. Atje do të ketë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh".

51 Jezusi u tha atyre: "A i kuptuat të gjitha këto?". Ata i: "Po, ".

52 Dhe ai u tha atyre: "Prandaj Çdo, që është mësuar për mbretërinë e qiejve i ngjan një padroni që nxjerr jashtë nga i gjërat e reja dhe të".

53 Tani kur Jezusi i kishte mbaruar këto, u largua që andej.

54 Dhe, pasi erdhi në e tij, i mësonte ata në e tyre, kështu që ata, habiteshin dhe: "Nga i erdhën këtij kjo dituri dhe këto të pushtetshme?

55 A nuk është ky i biri i marangozit? Nuk quhet nëna e tij Mari, dhe e tij Jakob, Iose, dhe Juda?

56 Dhe motrat e tij nuk janë të gjitha ndër ne? Atëherë nga i erdhën këtij të gjitha këto?".

57 Dhe me të. Por Jezusi u tha atyre: "Asnjë profet nuk përçmohet, në e dhe në shtëpinë e".

58 Dhe, për shkak të mosbesimit të tyre, ai nuk bëri aty shumë të pushtetshme.Matthew 14

1 Në atë kohë Herodi, , mori famën e Jezusit,

2 dhe u tha të: "Ky është Gjon Pagëzori; ai u ngjall së dhe prandaj fuqitë e mbinatyrshme në të".

3 Herodi, në fakt, e kishte arrestuar Gjonin, i kishte hedhur prangat dhe e kishte futur në burg, për shkak të Herodiadës, gruas së Filipit, të.

4 Sepse Gjoni i: "Nuk është e lejueshme të bashkëjetosh me të!".

5 Dhe, ndonëse donte ta, Herodi kishte frikë nga populli që e konsideronte Gjonin profet.

6 Kur po festohej ditëlindja e Herodit, e bija e Herodiadës përpara tij dhe i pëlqeu Herodit

7 aq shumë, sa ai i premtoi asaj me betim se do t'i jepte që t'i kërkonte.

8 Dhe ajo, e nga e, tha: "Ma jep këtu, mbi një pjatë, kokën e Gjon Pagëzorit".

9 Mbretit i erdhi keq, po për shkak të betimit dhe të ftuarve që ishin me të në, që t'ia japin.

10 Kështu dërgoi dikë për t'i prerë kokën Gjon Pagëzorit në burg;

11 dhe kokën e tij e prunë mbi një pjatë dhe ia dhanë; ajo ia s'.

12 Pastaj erdhën dishepujt e tij, e morën dhe e, mandej ata shkuan dhe ia ngjarjen Jezusit.

13 Kur Jezusi i dëgjoi këto, u nis që andej me një barkë dhe u në, në një vend të shkretë. Dhe, kur e morën, e ndiqnin në këmbë nga qytetet.

14 Dhe Jezusi, kur doli nga barka, pa një të madhe, pati dhembshuri për të dhe ata që ishin të.

15 Pastaj në mbrëmje dishepujt e tij iu afruan dhe i: "Ky vend është i shkretë dhe u bë; lejo të shkojnë nëpër fshatra për të blerë".

16 Por Jezusi u tha atyre: "Nuk është nevoja të shkojnë; u jepni juve të hanë".

17 Dhe ata i: "Ne këtu nuk kemi përveç pesë bukë dhe dy peshq".

18 Dhe ai u tha: "M'i këtu".

19 Atëherë i që të mbi bar; pastaj i mori pesë bukët dhe dy peshqit dhe, pasi i drejt qiellit, i bekoi; i ndau bukët dhe dha dishepujve, dhe dishepujt.

20 Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën; pastaj dishepujt mblodhën në dymbëdhjetë kosha plot.

21 Dhe ata që hëngrën ishin rreth pesë mijë burra, pa i numëruar gratë dhe fëmijët.

22 Fill pas kësaj Jezusi i detyroi dishepujt e të hyjnë në barkë dhe t'i prijnë në bregun, deri sa ai t'i lëshojë.

23 Mbasi i nisi ato, u ngjit mbi mal për t'u lutur. Dhe kur u ngrys ai gjëndej aty, i fare.

24 Ndërkaq barka ndodhej në mes të detit; dhe përplasej nga sepse era i ishte e kundërt.

25 Në rojën e katërt të natës, Jezusi shkoi drejt tyre, duke ecur mbi det.

26 Dishepujt duke parë atë që po ecte mbi det, u dhe: "një fantazmë!". Dhe filluan të bërtasin nga frika;

27 por menjëherë Jezusi u foli atyre duke thënë: "Qetësohuni; jam unë, mos kini frikë!".

28 Dhe Pjetri, duke u përgjigjur tha: ", nëse je ti, më të te ti mbi".

29 Ai tha: "Eja!". Dhe Pjetri nga barka dhe eci mbi, për të shkuar te Jezusi.

30 Por, duke parë erën e fortë, kishte frikë, dhe duke filluar të fundosej, bërtiti duke thënë: "O , !".

31 Dhe Jezusi ia menjëherë dorën, e dhe i tha: "O njeri besimpak, pse dyshove?".

32 Pastaj, kur hynë në barkë, era pushoi.

33 Atëherë ata që ishin në barkë erdhën dhe e adhuruan, duke thënë: "Me të ti je Biri i Perëndisë!".

34 Pastaj, mbasi dolën në bregun, erdhën në krahinën e Gjenezaretit.

35 Dhe njerëzit e atij, sapo e njohën, e përhapën fjalën në gjithë krahinën përreth; dhe i të gjithë të;

36 dhe iu lutën që të mund t'i preknin të paktën cepin e rrobes së tij; dhe të gjithë ata që e prekën u plotësisht.Matthew 15

1 Atëherë dhe farisenjtë e Jeruzalemit erdhën te Jezusi dhe i:

2 "Përse dishepujt e shkelin e pleqve? Sepse nuk i lajnë duart para se të hanë".

3 Por ai u përgjigj dhe u tha atyre: "Dhe ju përse shkelni e Perëndisë për shkak të?

4 Perëndia, në fakt, ka kështu: "Ndero atin dhe nënën"; dhe: "Ai që e mallkon të atin ose të të dënohet me".

5 Kurse ju: "Kushdo që i thotë atit ose nënës: "Gjithçka me të cilën mund të të mbaja i është ofruar Perëndisë",

6 ai nuk është më i detyruar të nderojë atin e dhe nënën e. Kështu ju keni prapësuar e Perëndisë për shkak të.

7 Hipokritë, mirë profetizoi Isaia për ju kur tha:

8 "Ky popull po më afrohet me gojë dhe më nderon me buzët; por e tyre rri larg meje.

9 Dhe më kot më nderojnë, duke i mësuar doktrina që janë nga njerëzit"".

10 Pastaj e pranë tij dhe u tha atyre: "Dëgjoni dhe kuptoni:

11 Njeriun nuk e ndot i hyn në gojë, por ajo që del nga goja e tij e ndot njeriun".

12 Atëherë dishepujt e tij iu afruan dhe i: "A e di se farisenjtë, kur i dëgjuan këto fjalë u?".

13 Por ai duke u përgjigjur u tha: "Çdo bimë që Ati im qiellor nuk e ka mbjellë, do të shkulet me rrënjë.

14 Hiqni dorë prej tyre; ata janë të, prijës të; dhe në qoftë se një i i prin një të, të dy do të bien në gropë".

15 Atëherë Pjetri iu përgjigj dhe i tha: "Na e këtë".

16 Dhe Jezusi tha: "As juve s'keni kuptuar akoma?

17 A nuk e kuptoni se Çdo gjë që hyn në gojë kalon në bark dhe jashtëqitet në gjiriz?

18 Por gjërat që dalin nga goja, dalin nga; dhe ato ndotin njeriun.

19 Sepse nga dalin mendimet e mbrapshta, , shkeljet e kurorës; kurvëria, , dëshmitë e rreme, blasfemitë.

20 Këto janë gjërat që e ndotin njeriun, kurse të hash pa i larë duart nuk e ndot njeriun".

21 Pastaj Jezusi, pasi u largua që andej, u nis drejt rrethinave të dhe të.

22 Dhe ja, një grua kananease, që kishte ardhur nga ato anë, filloi të bërtasë duke thënë: "Ki mëshirë për mua, o , o Bir i Davidit! Ime është e pushtuar nga një demon!".

23 Por ai nuk iu përgjigj fare. Dhe dishepujt e tij iu afruan dhe iu lutën duke thënë: "Lëshoje atë, sepse po bërtet pas nesh".

24 Por ai u përgjigj dhe tha: "Unë nuk jam dërguar gjetiu, përveç te delet e humbura të së Izraelit".

25 Por ajo erdhi dhe e adhuroi, duke thënë: "O , ndihmomë!".

26 Ai u përgjigj, duke thënë: "Nuk është gjë e mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe t'hedhësh këlyshëve të qenve".

27 Por ajo tha: "e, , sepse edhe këlyshët e qenve hanë që bien nga e të tyre".

28 Atëherë Jezusi iu përgjigj duke thënë: "O grua, i madh është besimi yt! T'u bëftë ashtu si dëshiron". Dhe që në atë e bija u.

29 Pastaj, mbasi u nis që andej, Jezusi erdhi pranë detit të Galilesë, u ngjit në mal dhe u atje.

30 Dhe iu afruan të mëdha që me të, të, memecë, sakatë dhe shumë të; i përpara këmbëve të Jezusit dhe ai i.

31 Mrrekulloheshin kur shikonin se memecët flisnin, sakatët, të ecnin dhe të shihnin; dhe lëvdonin Perëndinë e Izraelit.

32 Dhe Jezusi i dishepujt e pranë dhe u tha: "Unë kam mëshirë për, sepse u bënë ditë që rri me mua dhe nuk ka asgjë për të ngrënë; nuk dua t'i nis të pangrënë, se mos ligështohen gjatë rrugës".

33 Dhe dishepujt e tij i: "Po ku mund të gjejmë në këtë vend të shkretë aq bukë sa të ngopim një kaq të madhe?".

34 Dhe Jezusi u tha atyre: "Sa bukë keni?". Ata: "Dhe pak peshq të".

35 Atëherë ai u dha që të për.

36 Pastaj i mori bukët dhe peshqit, falënderoi, i dhe dha dishepujve të tij, dhe dishepujt.

37 Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën; dhe ngritën e copave, kosha plot.

38 Dhe ata që hëngrën ishin katër mijë burra, pa i numëruar gratë dhe fëmijët.

39 Pastaj, mbasi e lejoi, hipi në barkë dhe u drejtua për në krahinën e Magdalas.Matthew 16

1 Pastaj iu afruan farisenjtë dhe saducenjtë dhe, për ta, i kërkuan që t'u një shenjë nga qielli.

2 Por ai iu përgjigj atyre dhe tha: "Në mbrëmje ju: "Do të jetë mot i mirë, sepse qielli është i kuq".

3 Dhe në mëngjes: "Do të jetë, sepse qielli është i kuq dhe i". Hipokritë, pra, ju dini të dalloni dukuritë e qiellit, por nuk arrini të kuptoni shenjat e kohës?

4 Një brez i mbrapshtë dhe kurorëshkelës kërkon një shenjë, por nuk do t'i jepet asnjë shenjë, përveç shenjës së profetit Jona". Dhe i la ata dhe shkoi.

5 Kur dishepujt e arritën në bregun, ja që kishin harruar të marrin bukë me.

6 Dhe Jezusi u tha atyre: "Kini kujdes dhe ruhuni nga majaja e farisenjve dhe e saducenjve!".

7 Dhe ata arsyetuan ndërmjet tyre duke thënë: "Se nuk kemi marrë bukë".

8 Por Jezusi i re e iu tha atyre: "O njerëz besimpakë, përse diskutoni ndërmjet jush që nuk keni marrë bukë?

9 Nuk e keni kuptuar akoma dhe nuk kujtoni të pesë bukët për pesë mijë burrat dhe sa kosha keni mbledhur?

10 Dhe të bukët për katër mijë bu-rra dhe sa kosha keni mbushur?

11 Si nuk kuptoni që nuk e kisha fjalën për bukën kur ju të ruheni nga majaja e farisenjve dhe saducenjve?".

12 Atëherë ata e kuptuan se ai nuk u kishte thënë të ruheshin nga majaja e bukës, por nga doktrina e farisenjve dhe të saducenjve.

13 Pastaj Jezusi, mbasi arriti në krahinën e Cezaresë së Filipit, i pyeti dishepujt e: "Kush njerëzit se jam unë, i Biri i njeriut?".

14 Dhe ata: "Disa Gjon Pagëzori, të Elia, të Jeremia, ose një nga profetët".

15 Ai u tha atyre: "Po ju, kush se jam unë?".

16 Dhe Pjetri duke u përgjigjur tha: "Ti je Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë".

17 Dhe Jezusi duke përgjigjur u tha: "I lumur je ti, o, bir i Jonas, sepse këtë nuk ta as mishi as gjaku, por Ati im që është në qiej.

18 Dhe unë po të gjithashtu se ti je Pjetri, dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë.

19 Dhe unë do të të jap e mbretërisë së qiejve; gjithçka që të kesh lidhur mbi, do të jetë lidhur në qiej, dhe gjithçka që të kesh mbi, do të jetë në qiej".

20 Atëherë i dishepujt e që të mos i askujt se ai ishte Jezusi, Krishti.

21 Që nga ai Jezusi filloi t'u dishepujve të se i duhej të shkonte në Jeruzalem, të shumë për shkak të pleqve, të krerëve të priftërinjve dhe të, se do të dhe do të ringjallej të ditë.

22 Atëherë Pjetri e mori mënjanë dhe nisi ta qortojë duke thënë: "O , të Perëndia; kjo nuk do të të ndodhë kurrë".

23 Por ai u kthye dhe i tha Pjetrit: "prej meje, o Satan! Ti je një për mua, sepse s'ke ndër mënd punët e Perëndisë, por punët e njerëzve".

24 Atëherë Jezusi u tha dishepujve të: "Në qoftë se dikush don të pas meje, ta mohojë, ta marrë kryqin e dhe të më ndjekë.

25 Sepse ai që do të dojë ta jetën e, do ta humbasë; por ai që do ta humbasë jetën e për hirin tim, do ta gjejë atë.

26 'PëRFITIM ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe pastaj e humb e? Ose do të japë njeriu si shkëmbim të të?

27 Sepse Biri i njeriut do të në lavdinë e Atit të bashkë me engjëjt e tij; dhe atëherë ai do të secilin së tij.

28 Në të ju se disa nga ata që janë të pranishëm këtu nuk do të pa e shikuar më parë Birin e njeriut duke ardhur në mbretërinë e".Matthew 17

1 Mbas gjashtë ditësh Jezusi mori me Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin, e tij, dhe i mbi një mal të lartë, në;

2 dhe u përpara tyre: fytyra e tij shkëlqeu si dielli dhe rrobat e tij u bënë të bardha si drita.

3 Dhe ja, iu shfaqën atyre Moisiu dhe Elia, të cilët bisedonin me të.

4 Atëherë Pjetri, duke marrë fjalën, i tha Jezusit: ", është mirë që ne jemi këtu; po të duash, do të ngremë këtu: një për, një për Moisiun dhe një për Elian".

5 Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i mbuloi; dhe nga reja u dëgjua një që: "Ky është Biri im i dashur, në të jam kënaqur: dëgjojeni!".

6 Dhe dishepujt, sapo e dëgjuan këtë, ranë me fytyrë për dhe i një frikë e madhe.

7 Por Jezusi u afrua, i preku dhe tha: "Dhe mos kini frikë!".

8 Dhe ata, kur i, nuk panë njeri, përveç Jezusit.

9 Pastaj, kur po nga mali, Jezusi u dha atyre këtë duke thënë: "Mos i flisni askujt për këtë, derisa i Biri i njeriut të jetë ringjallur prej së".

10 Atëherë dishepujt e tij e pyetën duke thënë: "Pse se duhet të më parë Elia?".

11 Dhe Jezusi u përgjigj: "Elia duhet të më parë dhe të rivendosë Çdo gjë.

12 Por unë ju se Elia ka ardhur dhe ata nuk e kanë njohur, madje u me të si deshën; kështu edhe Birit të njeriut do t'i duhet të prej tyre".

13 Atëherë dishepujt e kuptuan se u kishte folur për Gjon Pagëzorin.

14 Kur arritën afër, një burrë iu afrua dhe, duke u gjunjëzuar para tij,

15 tha: ", ki mëshirë për birin tim, sepse është epileptik dhe shumë; ai bie në dhe në.

16 Tani unë e te dishepujt e, por ata nuk mundën ta".

17 Dhe Jezusi duke u përgjigjur tha: "O brez që nuk beson dhe i! Deri kur do të qëndroj midis jush? Deri kur do t'ju duroj? E këtu unë".

18 Atëherë Jezusi e qortoi demonin dhe ky doli nga djali; dhe që nga ai djali u.

19 Atëherë dishepujt iu afruan Jezusit mënjanë dhe i: "Përse ne nuk ishim në gjendje ta dëbonim?".

20 Dhe Jezusi u tha atyre: "Prej mosbesimit tuaj; sepse në të, unë po ju, se po të keni besim sa një kokërr, do t'i këtij mali: "nga këtu atje", dhe ai do të; dhe asgjë nuk do të jetë e pamundshme për ju.

21 Por ky lloji demoni nuk del me anë të lutjes dhe të agjërimit".

22 Por, ndërsa ata qëndronin në Galile, Jezusi u tha atyre: "Biri i njeriut do t'u dorëzohet në duart e njerëzve,

23 dhe ata do ta; por ditën e ai do të ringjallet". Dhe ata u pikëlluan shumë.

24 Kur arritën në Kapernaum, e të drahmeve iu afruan Pjetrit dhe: "Mësuesi juaj a e paguan e?".

25 Ai tha: "Po". Kur hyri në, Jezusi e priti përpara duke thënë: "'MENDON ti, ? Prej kujt i marrin haraçet ose mbretërit e dheut? Prej bijve të apo prej të huajve?".

26 Pjetri i tha: "Prej të huajve". Jezusi tha: "Bijtë, pra, përjashtohen.

27 Megjithatë, për të mos i ata, shko në det, hidhe grepin dhe merr peshkun e parë që do lart, hapja gojën dhe do të gjesh një; merre dhe jepjau atyre për dhe për mua".Matthew 18

1 Në atë orë dishepujt iu afruan Jezusit dhe e pyetën: "Kush është, pra, më i madhi në mbretërinë e qiejve?".

2 Dhe Jezusi, pasi një fëmijë të pranë, e në mes tyre

3 dhe tha: "Në të po ju: në qoftë se nuk ktheheni dhe nuk bëheni si fëmijët e, ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve.

4 Kush, pra, do të përulet si ky fëmijë i, do të jetë më i madhi në mbretërinë e qiejve.

5 Dhe kushdo që e pranon një fëmijë të si ky në emrin tim, më pranon mua.

6 Por ai që do të një prej këtyre të që besojnë unë, do të jetë më mirë për atë t'i në qafë një gur mulliri (që e rrotull gomari) dhe të në të detit.

7 Mjerë bota për! Sepse është nevojshëm të, por mjerë ai njeri për faj të të cilit do të!

8 Tani në qoftë se dora jote ose këmba jote të për mëkat, preje dhe flake nga; është më mirë për të hysh në jetë dorëcung ose i, se sa të kesh dy duar dhe dy këmbë dhe të hidhesh në të përjetshëm.

9 Po ashtu, në qoftë se yt të për mëkat, nxirre dhe hidhe larg; është më mirë për të hysh në jetë me një se sa t'i kesh të dy dhe të të hedhin në Gehena të.

10 Ruhuni se përbuzni ndonjë nga këta të, sepse unë po ju se engjëjt e tyre në qiej fytyrën e Atit tim, që është në qiej.

11 Sepse Biri i njeriut erdhi për të atë që qe humbur.

12 Si mendoni? Në qoftë se një njeri ka njëqind dele dhe njera prej tyre humb rrugën, a nuk do t'i lërë ai të nëntëdhjetë e nëntat mbi male për të kërkuar atë që humbi rrugën?

13 Dhe në se i ndodh ta gjejë, unë ju në të se ai do të gëzohet më shumë për këtë, se sa për të nëntëdhjetë e nëntat që nuk kishin humbur rrugën.

14 Kështu është dëshira e Atit tuaj që është në qiej, që asnjë nga këta të të mos humbasë".

15 "Por në qoftë se yt ka mëkatuar kundër, shko dhe qortoje për; në qoftë se të dëgjon, ti e fitove tënd;

16 por në qoftë se nuk të dëgjon, merr me edhe një ose dy, që Çdo fjalë të nga goja e dy ose dëshmitarëve.

17 Në se pastaj refuzon t'i dëgjojë, kishës; dhe në qoftë se refuzon edhe ta dëgjojë kishën, le të jetë për si pagan ose.

18 Në të ju se gjitha gjërat që do të keni lidhur mbi do të jenë lidhur edhe në qiell; dhe gjitha gjërat që keni mbi do të jenë edhe në qiell.

19 Po ju gjithashtu se, në qoftë se dy prej jush bien në mbi të kërkojnë gjëje, kjo do t'u jepet atyre nga Ati im që është në qiej.

20 Sepse, kudo që dy a janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre".

21 Atëherë Pjetri iu afrua dhe tha: ", në se im mëkaton kundër meje, sa herë duhet ta fal? Deri herë?".

22 Jezusi i tha: "Unë nuk të deri herë, por deri herë.

23 Prandaj mbretëria e qiejve i ngjan një mbreti që deshi të bënte llogaritë me e.

24 Mbasi filloi t'i bëjë llogaritë, i një që i detyrohej dhjetë mijë.

25 Dhe, duke qenë se ky nuk kishte të paguante, e tij që të shitej ai me gruan e tij, bijtë e tij dhe gjithë'kishte, dhe të shlyejë detyrimin.

26 Atëherë ai i ra ndër këmbë e i lutej duke thënë: ", ki durim me mua dhe unë do t'i paguaj të gjitha".

27 I nga dhembshuria, e atij e la të lirë atë dhe ia fali detyrimin.

28 Por ai, si doli, një nga e, që i detyrohej njëqind denarë; dhe, mbasi e për fyti, po e mbyste duke thënë: "Më paguaj detyrimin që më ke".

29 Atëherë i tij, i ra ndër këmbë dhe iu lut duke thënë: "Ki durim me mua, dhe do t'i paguaj të gjitha".

30 Por ai nuk deshi, madje shkoi dhe e futi në burg deri sa ai ta shlyente detyrimin.

31 Por e, kur e panë ngjarjen, u pikëlluan shumë dhe shkuan e i së tyre gjithçka që kishte ndodhur.

32 Atëherë e tij e dhe i tha: "I lig, unë ta fala gjithë këtë detyrim, sepse m'u lute.

33 A nuk duhej të kishe mëshirë edhe ti për tënd, ashtu si pata mëshirë unë për?".

34 Dhe i tij, i, dorëzoi deri sa të paguante gjithë detyrimin.

35 Kështu do të me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se secili prej jush nuk e fal me gjithë e për fajet e tij".Matthew 19

1 Mbasi Jezusi i mbaroi këto ligjërata, u nis nga Galilea dhe erdhi në krahinën e Judesë, përtej Jordanit.

2 Të mëdha e ndiqnin dhe ai i atje.

3 Atëherë iu afruan disa farisenj për ta provokuar dhe i: "A është e lejueshme që burri ta ndajë gruan për një shkak?".

4 Dhe ai, duke u përgjigjur u tha atyre: "A nuk keni lexuar ju, se ai që i krijoi që në fillim, i krijoi mashkull dhe femër?

5 Dhe tha: "Për këtë arsye njeriu do ta lërë babanë dhe nënën e dhe do të bashkohet me gruan e; dhe të dy do të jenë një mish i".

6 Dhe kështu ata nuk janë më dy, por një mish i; prandaj atë që Perëndia ka bashkuar, njeriu të mos e ndajë".

7 Ata i: "Atëherë përse Moisiu të jepet letërndarja dhe të lëshohet?".

8 Ai u tha atyre: "Moisiu ju lejoi t'i ndani gratë për shkak të ngurtësisë së, por në fillim nuk ka qenë kështu.

9 Por unë ju se kushdo që e lëshon gruan e, përveç rastit të kurvërisë, dhe martohet me një, shkel kurorën; edhe ai që martohet me gruan e ndarë, shkel kurorën".

10 Dishepujt e i: "Në qoftë se kushtet e burrit ndaj gruas janë të, më mirë të mos martohet".

11 Por ai u tha atyre: "Jo të gjithë i kuptojnë këto fjalë, por atyre që iu është dhënë.

12 Sepse ka eunukë që kanë lindur të nga barku i nënës; ka eunukë që janë bërë eunukë nga njerëzit, dhe ka eunukë që janë bërë eunukë për mbretërinë e qiejve. Ai që mund ta kuptojë, le ta kuptojë".

13 Atëherë i fëmijë të që të duart mbi ata dhe të lutej, por dishepujt i qortuan.

14 Por Jezusi tha: "I lini fëmijët e të unë, sepse atyre u përket mbretëria e qiejve".

15 Dhe, mbasi duart mbi ata, u nis që andej.

16 Dhe ja, iu afrua dikush dhe i tha: "Mësues i mirë, të mire duhet të bëj që të kem jetë të përjetshme?".

17 Dhe ai tha: "Pse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë, përveç një të: Perëndia. Tani në qoftë se ti don të hysh në jetë, ".

18 Ai i tha: "Cilat?". Atëherë Jezusi i tha: "Mos, mos shkel kurorën, mos, mos bëj dëshmi të rreme,

19 ndero atin tënd dhe nënën dhe duaje të afërmin tënd si".

20 I riu i tha: "Të gjitha këto gjëra unë i kam që në rini; më mungon?".

21 Jezusi i tha: "Në qoftë se do të jesh i përsosur, shko, shit'të kesh, jepua të dhe ti do të kesh një në qiell; pastaj eja dhe më ndiq mua".

22 Por i riu, kur i dëgjoi këto fjalë, iku i, sepse kishte pasuri të madhe.

23 Atëherë Jezusi u tha dishepujve të: "Në të ju se një i pasur me do të hyjë në mbretërinë e qiejve.

24 Dhe po jua përsëris: më lehtë të kalojë deveja nga e gjilpërës, se sa i pasuri të hyjë në mbretërinë e Perëndisë".

25 Kur i dëgjuan këto fjalë, dishepujt e u habitën shumë dhe: "Atëherë, kush do të?".

26 Dhe Jezusi duke përqëndruar shikimin mbi ata tha: "Për njerëzit kjo është e pamundur, por për Perëndinë Çdo gjë është e mundur".

27 Atëherë Pjetri iu përgjigj duke thënë: "Ja, ne i lamë të gjitha dhe të ndoqëm; do të fitojmë, pra?".

28 Jezusi u tha atyre: "Në të po ju, në krijimin e ri, kur Biri i njeriut të në fronin e lavdisë së, edhe ju që më keni ndjekur do të mbi dymbëdhjetë frone për të gjykuar të dymbëdhjetë fiset e Izraelit.

29 Dhe kushdo që ka lënë, për hir të emrit tim, , , motra, atë, nënë, grua, bij ose ara, do të marrë njëqindfish dhe do të jetë të përjetshme.

30 Por shumë të parë do të jenë të fundit, dhe shumë të fundit do të jenë të parët".Matthew 20

1 "Mbretëria e qiejve i ngjan, pra, një, që doli herët në mëngjes për të pajtuar me mëditje punëtorë për e.

2 Mbasi ra në me punëtorët për një denar në ditë, i dërgoi në e.

3 Pastaj doli rreth orës së dhe pa të që rrinin në shesh, të papunë.

4 Dhe u tha atyre: "Shkoni edhe ju në dhe unë do t'ju jap sa është e drejtë". Dhe ata shkuan.

5 Doli përsëri rreth orës së gjashtë dhe orës së nëntë dhe bëri po ashtu.

6 Kur doli përsëri rreth orës njëmbëdhjetë, gjeti disa të, të papunë, dhe u tha: "Përse rrini gjithë ditën këtu pa bërë asgjë?".

7 Ata i: "Sepse askush nuk na ka marrë me mëditje". Ai u tha atyre: "Shkoni edhe ju në dhe do të merrni aq sa është e drejtë".

8 Kur erdhi mbrëmja, i zoti i i tha kujdestarit të: "Punëtorët dhe jepu mëditjen e tyre, duke filluar nga ata të fundit e deri te të parët".

9 Dhe kur erdhën ata të orës njëmbëdhjetë, morën nga një denar secili.

10 Kur erdhën të parët, menduan se do të merrnin më shumë, por edhe ata morën nga një denar secili.

11 Duke e marrë, murmurisnin kundër zotit të,

12 duke thënë: "Këta të fundit punuan një orë, dhe ti i si ne që hoqëm barrën dhe e ditës".

13 Por ai duke u përgjigjur i tha njerit prej tyre: "Mik, unë nuk po të ha hakun; a nuk re në me mua për një denar?

14 Merr atë që të dhe shko; por unë dua t'i jap këtij të fundit aq sa.

15 A nuk më lejohet të bëj me'të dua? Apo bëhesh, sepse unë jam i mirë?".

16 Kështu të fundit do të jenë të parët dhe të parët të fundit, sepse shumë janë të, por pak janë të".

17 Pastaj, kur Jezusi po ngjitej në Jeruzalem, i mori mënjanë të dymbëdhjetë dishepujt gjatë rrugës dhe u tha atyre:

18 "Ja, ne ngjitemi në Jeruzalem dhe Biri i njeriut do t'u dorëzohet krerëve të priftërinjve dhe, dhe ata do ta dënojnë me.

19 Do t'dorëzojnë pastaj në duart e paganëve që ta, ta fshikullojnë dhe ta kryqëzojnë; por ai ditën e do të ringjallet".

20 Atëherë nëna e bijve të iu afrua bashkë me bijtë e, ra përmbys para tij dhe i kërkoi diçka.

21 Dhe ai i tha: "Do?". Ajo u përgjigj: "Që këta dy bijtë e mi të njeri në të djathtën dhe në të majtën në mbretërinë".

22 Dhe Jezusi, duke u përgjigjur tha: "Ju nuk dini kërkoni; a mund ta pini ju kupën që unë do të pi dhe të pagëzoheni me pagëzimin me të cilin unë do të pagëzohem? Ata i: "Po, mundemi".

23 Atëherë ai u tha atyre: "Ju me të do ta pini kupën dhe do të pagëzoheni me pagëzimin me të cilin unë do të pagëzohem; por nuk është në dorën që të në të djathtën ose në të majtën, por u është rezervuar atyre, të cilëve u është përgatitur nga Ati im".

24 Kur i dëgjuan këto fjalë, të dhjetët të u indinjuan kundër të dy.

25 Dhe Jezusi i ata pranë dhe u tha: "Ju e dini se të parët e kombeve i ato dhe të mëdhenjtë përdorin pushtet mbi ato,

26 por midis jush kështu nuk do të ndodhë; madje secili prej jush që do të dojë të bëhet i madh, qoftë juaj;

27 dhe kushdo prej jush që do të dojë të jetë i pari, qoftë juaj.

28 Sepse edhe Biri i njeriut nuk erdhi që t'i, por për të dhe për të dhënë jetën e tij si për e shumë.

29 Kur po dilnin nga Jeriko, një e madhe e ndoqi.

30 Dhe ja, dy të që gjatë rrugës, kur dëgjuan se po kalonte Jezusi, filluan të bërtasin duke thënë: "Ki mëshirë për ne, , Biri i Davidit".

31 Por i qortoi që të heshtnin; por ata bërtisnin edhe më fort duke thënë: "Ki mëshirë për ne, , Biri i Davidit!".

32 Atëherë Jezusi ndaloi, i dhe tha: "Doni të bëj për ju?".

33 Ata i: ", të na hapen!".

34 Dhe Jezusi pati mëshirë për ta dhe preku e tyre; dhe në atë u erdhi drita e dhe ata e ndiqnin.Matthew 21

1 Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në Betfage, afër malit të , Jezusi dërgoi dy dishepuj,

2 duke u thënë atyre: "Shkoni në fshatin që ndodhet përballë jush; aty do të gjeni menjëherë një gomare të lidhur dhe një pulishtë me të; dhe m'i!

3 Dhe nëse dikush ju thotë gjë, i se Zoti ka nevojë për, por do t'i kthejë".

4 Tani kjo ndodhi për të përmbushur'ishtë thënë nga profeti, që thotë:

5 "I bijës së: Ja po të mbreti yt, , hipur mbi një gomare, madje një pulishtë, pjellë e një kafshe barrë".

6 Dishepujt shkuan dhe ashtu si i kishte Jezusi.

7 Gomaren dhe pulishtin, mbi mantelet e tyre, dhe ai u hipi.

8 Dhe një shumë e madhe mantelet e gjatë rrugës, ndërsa të degë nga pemët dhe i mbi rrugë.

9 Që përpara dhe ato që e ndiqnin brohoritnin, duke thënë: "Hosana Birit të Davidit! Bekuar qoftë ai që në emër të Zotit! Hosana në shumë të larta!".

10 Dhe kur hyri Jezusi në Jeruzalem, gjithë qyteti u ngrit në këmbë dhe tha: "Kush është ky?".

11 Dhe: "Ky është Jezusi, profeti nga Nazareti i Galilesë.

12 Pastaj Jezusi hyri në e Perëndisë, i dëboi të gjithë ata që shisnin dhe blinin në dhe përmbysi e këmbyesve të parave dhe ndenjëset e shitësve të pëllumbave.

13 Dhe u tha atyre: "shkruar: "Ime do të quhet lutje", por ju e keni kthyer në një kusarësh".

14 Atëherë iu paraqitën të dhe të, dhe ai i.

15 Por krerët e priftërinjve dhe, kur panë mrekullitë që ai kishte bërë dhe fëmijët që brohoritnin në duke thënë: "Hosana Birit të Davidit!", u,

16 dhe i: "A po dëgjon ti këta?". Jezusi u tha atyre: "Po! A nuk keni lexuar kurrë: "Nga goja e të dhe të foshnjave në gji ti ke përgatitur lavdi"?".

17 Dhe, mbasi i la ata, doli nga qyteti për në Betani, dhe atje kaloi natën.

18 Në mëngjes, kur po kthehej në qytet e mori.

19 Dhe gjatë rrugës pa një fik dhe iu afrua, por nuk gjeti asgjë përveç gjetheve; dhe i tha: "Mos u lidhtë më kurrë fryt prej përjetë!". Dhe fiku u tha menjëherë.

20 Kur e panë këtë, dishepujt u dhe: "Qysh u tha fiku në?".

21 Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: "Në të ju që, po të keni besim dhe të mos dyshoni, do të bëni jo atë që unë i bëra fikut, por, edhe t'i këtij mali: "Hiqu andej dhe hidhu në det", kjo do të ndodhë.

22 Dhe gjithçka të kërkoni në lutje, duke patur besim, do të merrni".

23 Kur hyri në, krerët e priftërinjve dhe pleqtë e popullit iu afruan, ndërsa i mësonte, dhe i: "Me'pushtet i bën ti këto gjëra? Dhe kush ta ka dhënë këtë pushtet?".

24 Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: "Edhe unë do t'ju bëj një pyetje, dhe në qoftë se ju do të më përgjigjeshit, unë gjithashtu do t'ju me'pushtet i kryej këto gjëra.

25 Pagëzimi i Gjonit nga erdhi? Nga qielli apo nga njerëzit?". Dhe ata arsyetonin midis tyre duke thënë: "Po t'i nga qielli, do të na thotë: "Përse atëhërë nuk i besuat?".

26 Në qoftë se i nga njerëzit, kemi frikë nga, sepse të gjithë e konsiderojnë Gjonin profet".

27 Dhe iu përgjigjën Jezusit duke thënë: "Nuk e dimë". Atëhërë ai u tha atyre: "As unë nuk do t'ju me'pushtet i bëj këto gjëra".

28 "'MENDONI? Një njeri kishte dy bij dhe duke iu drejtuar të parit tha: "Bir, shko të punosh në tim";

29 por ai u përgjigj dhe tha: "Nuk dua"; por më, i penduar, shkoi.

30 Pastaj iu kthye të dytit dhe i tha të njëjtën gjë. Dhe ai u përgjigj dhe tha: "Po, imzot, do ta bëj", por nuk shkoi.

31 Cili nga të dy e kreu e të atit?". Ata i: "I pari". Jezusi u tha atyre: "Në të ju se dhe prostitutat hyjnë para jush në mbretërinë e qiejve.

32 Sepse Gjoni erdhi ju në rrugën e drejtësisë, dhe iu nuk i besuat, ndërsa dhe prostitutat i besuan; as mbasi i keni parë këto gjëra, nuk u penduat për t'i besuar".

33 "Dëgjoni një: Ishte një pronar, i cili mbolli një, e rrethoi me gardh, gërmoi një vend ku të rrushin, ndërtoi një kullë dhe, mbasi besoi disa, u nis në një vend të huaj.

34 Dhe kur erdhi koha e të, ai dërgoi e te, për të marrë frutat e tij,

35 por i kapën e tij, njërin e rrahën, një e dhe një e me gurë.

36 Përsëri, ai dërgoi të, më shumë se të parët, dhe këta i në të njëjtën mënyrë.

37 Më në fund ai i dërgoi atyre birin e duke thënë: "Për djalin tim do të kenë respekt!".

38 Por, kur e panë të birin, i njeri: "Ky është; ejani, ta dhe marrim si pronë e tij".

39 Dhe e kapën, e nxorën jashtë nga dhe e.

40 Tani, kur të i zoti i, do t'u bëjë këtyre?".

41 Ata i: "Ai do t'i keqas ata faqezinj dhe do t'besojë të, të cilët do t'i japin prodhimet në kohën e".

42 Jezusi u tha atyre: "A nuk keni lexuar kurrë në Shkrimet: "Guri, që ndërtuesit e nxorën të papërdorshëm, u bë guri i qoshes. Kjo është e Zotit, dhe është e mrekullueshme në"?

43 Prandaj unë po ju se juve do t'ju hiqet mbretëria e Perëndisë dhe do t'i jepet një kombi që do ta bëjë të japë fryt.

44 Dhe ai që do të bjerë mbi këtë gur do të bëhet copëcopë; dhe ai mbi të cilin do të bjerë ai do të jetë i".

45 Dhe krerët e priftërinjve dhe farisenjtë, kur i dëgjuan e tij, e kuptuan se po fliste për ta.

46 Dhe kërkonin ta kapnin, por kishin frikë nga, sepse ato e konsideronin profet.Matthew 22

1 Dhe Jezusi, nisi përsëri t'u flasë atyre me, duke thënë:

2 "Mbretëria e qiejve i ngjan një mbreti, i cili përgatiti dasmën e të birit.

3 Dhe dërgoi e për të të ftuarit në dasmë, por ata nuk deshën të.

4 Dërgoi përsëri të duke thënë: "U të ftuarve: Ja unë e kam drekën, e mi dhe bagëtia ime e majmur janë dhe gjithçka është gati; ejani në dasmë".

5 Por ata, pa e përfillur, shkuan: dikush në arën e e dikush në punët e.

6 Dhe të, mbasi kapën e tij, i shanë dhe i.

7 Mbreti atëhërë, kur dëgjoi këtë, u dhe dërgoi e për të shfarosur ata gjaksorë dhe dogji qytetin e tyre.

8 Atëherë u tha të: "Dasma është gati, por të ftuarit nuk ishin të denjë.

9 Shkoni, pra, në dhe ftoni në dasmë këdo që të gjeni."

10 Dhe ata dolën nëpër rrugë, mblodhën të gjithë ata që gjetën, të këqij dhe të mirë, dhe i dasmës u mbush me të ftuar.

11 Atëherë mbreti hyri për të parë të ftuarit dhe gjeti aty një njeri që nuk kishte rrobë dasme;

12 dhe i tha: "Mik, si hyre këtu pa pasur rrobë dasme?". Dhe ai mbylli gojën.

13 Atëherë mbreti u tha: "Lidheni duar dhe këmbë, kapeni dhe hidheni në errësirat e jashtme. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh".

14 Sepse shumë janë të, por pak janë të".

15 Atëherë farisenjtë u dhe bënin këshill se si ta gabim në fjalë.

16 Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me herodianët, për t'i thënë: "Mësues, ne e dimë se ti je i dhe që mëson e Perëndisë në të, pa marrë parasysh njeri, sepse ti nuk shikon pamjen e jashtme të njerëzve.

17 Na, pra: Si e mendon? A është e ligjshme t'i paguhet Cezarit apo jo?".

18 Por Jezusi, duke e njohur ligësinë e tyre, tha: "Pse më, o hipokritë?

19 Më monedhën e". Atëherë ata i një denar.

20 Dhe ai u tha atyre: "E kujt është kjo fytyrë dhe ky mbishkrim?".

21 Ata i: "E Cezarit". Atëherë ai u tha atyre: "Jepni, pra, Cezarit atë që i përket Cezarit dhe Perëndisë atë që i përket Perëndisë".

22 Dhe ata, kur e dëgjuan këtë, u mrekulluan, e lanë, dhe ikën.

23 Po atë ditë erdhën ai saducenjtë, të cilët se nuk ka ringjallje, dhe e pyetën

24 duke thënë: "Mësues, Moisiu ka thënë: "Në se dikush pa lënë fëmijë, i le të martohet me gruan e tij, për t'i lindur të tij.

25 Tani ndër ne ishin; i pari u martua dhe dhe duke mos pasë, ia la gruan të.

26 Kështu edhe i dyti dhe i, deri i.

27 Në fund edhe gruaja.

28 Në ringjallje, pra, e kujt nga këta të do të jetë grua? Sepse të gjithë e patën gruaja".

29 Por Jezusi, duke u përgjigjur u tha atyre: "Ju bëni gabim, sepse nuk e kuptoni as Shkrimin as pushtetin e Perëndisë.

30 Në ringjallje, pra, as martohen as martojnë, por ata do të jenë në qiell si engjëjt e Perëndisë.

31 Pastaj sa për ringjalljen e të, a nuk e keni lexuar'ju ishte thënë nga Perëndia kur thotë:

32 "Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe i Jakobit"? Perëndia nuk është Perëndia i të, por i të gjallëve".

33 Dhe, kur i dëgjuan këto gjëra, habiteshin nga doktrina e tij.

34 Atëherë farisenjtë, kur dëgjuan se ai kishte gojën saducenjve, u mblodhën.

35 Dhe një nga ata, mësues i ligjit, e pyeti për të në provë, duke thënë:

36 "Mësues, cili është i madh i ligjit?".

37 Dhe Jezusi i tha: ""Duaje , Perëndinë me gjithë, me gjithë tënd dhe me gjithë mendjen".

38 Ky është i parë dhe i madhi.

39 Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: "Duaje të afërmin tënd porsi".

40 Nga këto dy i tërë ligji dhe profetët".

41 Tani, kur u mblodhën farisenjtë, Jezusi i pyeti:

42 "'U duket juve për Krishtin? Biri i kujt është?". Ata i: "I Davidit".

43 Ai u tha atyre: "Si pra Davidi, në Frymë, e quan , duke thënë:

44 "Zoti i ka thënë Zotit tim: Në të djathtën, deri sa unë t'i armiqtë e si të këmbëve të tua"?

45 Në qoftë se Davidi e quan , si mund të jetë biri i tij?".

46 Por asnjë nuk ishte në gjendje t'i përgjigjej; dhe, që nga ajo ditë, askush nuk guxoi ta pyesë më.Matthew 23

1 Atëherë Jezusi u foli dhe dishepujve të,

2 duke thënë: "Dhe farisenjtë mbi katedrën e Moisiut.

3 , pra, dhe bëni gjithçka t'ju të; por mos bëni si bëjnë ata, sepse, por nuk e bëjnë.

4 Por lidhin barrë të rënda që barten me, dhe mbi kurrizin e njerëzve; Por ata nuk duan të luajnë as me gisht.

5 Por të gjitha e tyre i bëjnë për t'u dukur nga njerëzit; i filateritë e tyre dhe i e rrobave të tyre.

6 Duan kryet e në gostira dhe e para në,

7 si edhe përshëndetjet në sheshe dhe të quhen rabbi, rabbi nga njerëzit.

8 Por ju mos lejoni që t'ju quajnë rabbi, sepse një është mësuesi juaj: Krishti, dhe ju të gjithë jeni.

9 Dhe përmbi mos askënd atë tuaj, sepse një është Ati juaj, ai që është në qiej.

10 As mos lejoni që t'ju quajnë, sepse një është juaj: Krishti.

11 Dhe më i madhi prej jush le të jetë juaj.

12 Sepse kush do të lartësojë, do të poshtërohet; dhe kush do të përulë, do të lartësohet.

13 Por mjerë ju, o dhe farisenj hipokritë! Sepse mbyllni mbretërinë e qiejve para njerëzve; sepse as ju nuk hyni, as nuk i lini të hyjnë ata që janë për të hyrë.

14 Mjerë ju, o dhe farisenj hipokritë! Sepse gllabëroni e të dhe për e faqe bëni lutje të gjata; për këtë arsye ju do të pësoni një dënim më të rreptë.

15 Mjerë ju, o dhe farisenj hipokritë! Sepse përshkoni detin dhe dheun për të bërë prozelitë, dhe kur ndokush bëhet i, e bëni bir të Gehenas dhe dy herë më të keq se ju!

16 Mjerë ju, të, që: "Në qoftë se dikush betohet për, kjo s'është gjë; por në qoftë se betohet për arin e, është i detyruar".

17 Të marrë dhe të! Sepse cili është më i madh: ari apo që e shenjtëron arin?

18 Dhe në qoftë se dikush betohet për altarin, s'është gjë; por ne qoftë se betohet për ofertën që është mbi të, është i detyruar".

19 Të marrë dhe të! Sepse cila është më e madhe, oferta apo altari që e shenjtëron ofertën?

20 Ai, pra, që betohet për altarin, betohet për të dhe për Çdo gjë që është përmbi të!

21 Ai që betohet për, betohet për të dhe për atë që banon atje.

22 Dhe ai që betohet për qiellin, betohet për fronin e Perëndisë dhe për atë që është mbi të.

23 Mjerë ju, dhe farisenj hipokritë! Sepse ju llogaritni të dhjetën e mëndrës, të koprës dhe të barit të gjumit, dhe lini pas dore gjërat më të rëndësishme të ligjit: gjyqin, mëshirën dhe besimin; këto gjëra duhet t'i praktikoni pa i lënë pas dore të.

24 Të, që mushkonjën dhe kapërdini devenë!

25 Mjerë ju, dhe farisenj hipokritë! Sepse pastroni anën e jashtme të kupës dhe të pjatës, ndërsa përbrenda janë plot me grabitje dhe.

26 Farise i! Pastro më parë përbrenda kupën dhe pjatën, që edhe përjashta të jetë e pastër.

27 Mjerë ju, o dhe farisenj hipokritë! Sepse u ngjani të (me gëlqere), që nga jashtë duken të bukur, por brenda janë plot eshtra të dhe gjithfarë papastërtish.

28 Kështu edhe ju nga jashtë u paraqiteni njerëzve si të drejtë; por përbrenda jeni plot hipokrizi dhe paudhësi.

29 Mjerë ju, o dhe farisenj hipokritë! Sepse ndërtoni e profetëve dhe monumentet e të drejtëve,

30 dhe: "Po të kishim jetuar në kohën e etërve, nuk do të kishim bashkëpunuar me ta në e profetëve".

31 Duke folur kështu, ju dëshmoni kundër, se jeni bijtë e atyre që profetët.

32 Ju e kaloni masën e etërve tuaj!

33 O gjarpërinj, o pjellë nëpërkash! Si do t'i gjykimit të Gehenas?

34 Prandaj, ja unë po ju dërgoj profetë, dijetarë dhe; ju disa prej tyre do t'i dhe do t'i kryqëzoni, disa të do t'i fshikulloni në dhe do t'i persekutoni nga një qytet në,

35 që të bjerë mbi ju gjithë gjaku i drejtë i derdhur mbi dhe, nga gjaku i të drejtit Abel, deri te gjaku i, birit të Barakias, që ju e ndërmjet dhe altarit.

36 Në të po ju se të gjitha këto gjëra do të bien mbi këtë brez.

37 Jeruzalem, Jeruzalem, që i profetët dhe i me gurë ata që të janë dërguar! Sa herë kam dashur t'i mbledh bijtë e ashtu si i mbledh klloçka e nën krahë, por ju nuk deshët!

38 Ja, juaj po ju lihet e shkretë.

39 Sepse unë po ju, se e nuk do të më shihni më deri sa të: "I bekuar qoftë ai që në emër të Zotit!"".Matthew 24

1 Tani kur Jezusi doli nga dhe po largohej, dishepujt e tij iu afruan për t'i ndërtesat e.

2 Por Jezusi u tha atyre: "A nuk i shikoni ju të gjitha këto? Në të po ju se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur që nuk do të rrënohet".

3 Pastaj, kur ai u të rrinte në malin e , dishepujt e iu afruan mënjanë dhe i: "Na, kur do të ndodhin këto gjëra? Dhe cila do të jetë shenja e ardhjes sate dhe e mbarimit të botës?".

4 Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: "Ruhuni se mos ju mashtron ndokush!

5 Sepse shumë do të në emrin tim, duke thënë: "Unë jam Krishti" dhe do të mashtrojnë shumë njërëz.

6 Atëherë do të dëgjoni të flitet për lufta dhe për luftash; ruhuni të mos, sepse të gjitha këto duhet të ndodhin, por ende mbarimi nuk do të ketë ardhur.

7 Do të ngrihet, pra, popull kundër populli dhe mbretëri kundër mbretërie; do të ketë buke, murtajë dhe në të ndryshme.

8 Por të gjitha këto gjëra do të jenë fillimi i dhembjeve të lindjes.

9 Atëherë do t'ju dorëzojnë në mundime dhe do t'ju; dhe të gjithë kombet do t'ju për shkak të emrit tim.

10 Atëherë shumë do të, do ta njeri dhe do të njeri.

11 Dhe do të dalin shumë profetë të rremë, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz.

12 Dhe, duke qenë se paudhësia do të, do t'i ftohet dashuria;

13 por ai që do të ngulmojë deri në fund do të.

14 Dhe ky i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të mbarimi".

15 "Kur të shihni, pra, neverinë e shkretimit, që është parathënë nga profeti Daniel, që ka vend në vendin e shenjtë (kush lexon le ta kuptojë),

16 atëherë ata që janë në Jude, le të ikin ndër male.

17 Kush ndodhet mbi e, të mos për të marrë diçka në shtëpinë e;

18 dhe kush është ndër ara, të mos kthehet për të marrë mantelin e tij.

19 Por mjerë gratë dhe ato që do t'u japin gji fëmijëve në ato ditë!

20 Dhe lutuni që ikja juaj të mos ndodhë në dimër, as të,

21 sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh, sa nuk ka ndodhur kurrë që nga krijimi i botës e deri më, dhe as nuk do të ketë më kurrë!

22 Dhe, po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të; por për shkak të të, ato ditë do të shkurtohen.

23 Atëherë, në qoftë se dikush do t'ju thotë: "Ja, Krishti është këtu", ose "atje", mos i besoni.

24 Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe profetë të rremë, dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrrekulli të aq sa t'i mashtrojnë, po të ishte e mundur, edhe të.

25 Ja, unë ju paralajmërova.

26 Pra, në qoftë se ju: "Ja, është në shkretëtirë", mos shkoni atje: "Ja, është në dhomat e fshehta", mos u besoni.

27 Sepse, si që del nga lindja dhe flakëron deri në perëndim, kështu do të jetë ardhja e Birit të njeriut.

28 Sepse ku të ketë kërma, aty do të mblidhen".

29 "Tani, fill pas pikëllimit të atyre ditëve, dielli do të erret dhe hëna nuk do të japë dritën e, do të bien nga qielli dhe fuqitë e qiejve do të.

30 Dhe atëherë do të duket në qiell shenja e Birit të njeriut; dhe të gjitha kombet e dheut do të mbajnë dhe do ta Birin e njeriut duke ardhur mbi retë e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe.

31 Ai do t'i dërgojë engjëjt e me të fuqishëm borie; dhe ata do t'i mbledhin të e tij nga të katër erërat, nga një i qiellit te.

32 Tani mësoni nga fiku këtë: kur degët e tij njomësohen dhe nxjerrin gjethet, ta dini se është afër.

33 Kështu edhe ju, kur t'i shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se ai është afër, madje te dera.

34 Në të po ju se ky brez nuk do të kalojë, pa u realizuar të gjitha këto.

35 Qielli dhe do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë.

36 Tani sa për atë ditë dhe për atë orë, askush s'e di, as engjëjt e qieive, por Ati im.

37 Por, ashtu si qe në ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe në ardhjen e Birit të njeriut.

38 Sepse, ashtu si në ditët përpara përmbytjes, njerëzit hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin, derisa Noeu hyri në arkë;

39 dhe nuk kuptuan asgjë, deri sa erdhi përmbytja dhe i fshiu të gjithë; kështu do të ndodhë në ardhjen e Birit të njeriut.

40 Atëherë dy do të jenë në arë, një do të merret dhe do të lihet.

41 dy gra do të bluajnë në mulli, një do të merret dhe do të lihet.

42 Rrini, pra, sepse nuk e dini në cilën orë do të Zoti juaj.

43 Por dijeni këtë, se ta dinte i zoti i në orë të natës do të, do të rrinte dhe nuk do të lejonte t'i.

44 Prandaj edhe ju jini gati, sepse Biri i njeriut do të në atë orë kur ju nuk mendoni".

45 "Cili është, pra, ai besnik dhe i mençur, që e tij e caktoi përmbi e, për t'u dhënë atyre në kohën e duhur?

46 Lum ai që, kur të kthehet e tij, e gjen duke bërë kështu.

47 Në të po ju se ai do t'ia besojë administrimin e gjithë pasurisë së.

48 Por, në qoftë se ky i mbrapshtë, thotë në të: "Ime të",

49 dhe fillon t'i rrahë e dhe të hajë e të pijë me pijanecët;

50 e këtij do të në atë ditë kur ai nuk e pret dhe në atë orë kur ai nuk e di;

51 do ta ndëshkojë rëndë dhe do t'i rezervojë fatin e hipokritëve. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh".Matthew 25

1 "Atëherë mbretëria e qiejve do t'u ngjajë dhjetë, të cilat i morën llampat e tyre, dhe i dolën para dhëndrit.

2 Tani pesë nga ato ishin të mençura dhe pesë budallaçka.

3 Budallaçkat, kur morën llampat e tyre, nuk morën me;

4 kurse të mençurat, bashkë me llampat, morën edhe në enët e tyre.

5 Tani, duke qenë se dhëndri po, dremitën të gjitha dhe i gjumi.

6 Aty nga mesnata u dëgjua një britmë: "Ja, po dhëndri, i dilni para!".

7 Atëherë të gjitha ato u dhe përgatitën llampat e tyre.

8 Dhe budallaçkat u të mençurave: "Na jepni nga juaj, sepse llampat po na fiken".

9 Por të mençurat duke u përgjigjur: "Jo, sepse nuk do të mjaftonte as për ne e as për ju; më mirë shkoni te dhe e blini".

10 Tani kur ato shkuan ta blejnë, erdhi dhëndri; që ishin gati, hynë bashkë me të në dasmë; dhe dera u mbyll.

11 Më pas erdhën edhe e, duke thënë: ", , hapna".

12 Por ai, duke u përgjigjur, tha: "Në të po ju se nuk ju njoh".

13 Prandaj rrini, sepse nuk e dini as ditën as orën në të cilët do të Biri i njeriut".

14 "Mbretëria e qiejve i ngjan gjithashtu një njeriu, që, kur po nisej për një, i e tij dhe u besoi pasuritë e.

15 Njërit i dha pesë, dy dhe një një; secilit së tij; dhe u nis fill.

16 Tani ai që kishte marrë të pesë shkoi, dhe bëri me dhe fitoi pesë të.

17 Po ashtu edhe ai që kishte marrë dy fitoi edhe dy të.

18 Por kurse ai që kishte marrë një, shkoi, hapi një gropë në dhe dhe e fshehu denarin e zotit të.

19 Tani mbas një kohe të gjatë, u kthye zoti i atyre dhe i bëri llogaritë me ta.

20 Dhe ai që kishte marrë të pesë doli përpara dhe i paraqiti pesë të, duke thënë: ", ti më besove pesë; ja, me ato unë fitova pesë të".

21 Dhe i zoti i tha: "Të lumtë, i mirë dhe besnik; ti u besnik në gjëra të, unë do të të mbi shumë gjëra; hyr në gëzimin e zotit tënd".

22 Pastaj erdhi edhe ai që kishte marrë të dy dhe tha: ", ti më besove dy; ja, me ato unë fitova dy të".

23 Dhe zoti i tij i tha: "Të lumtë, i mirë dhe besnik; ti u besnik në gjëra të; unë do të të mbi shumë gjëra; hyr në gëzimin e zotit tënd".

24 Në fund erdhi edhe ai që kishte marrë një dhe tha: ", unë e dija se je njeri i ashpër, që korr atje ku nuk ke mbjellë dhe ku nuk ke,

25 prandaj pata frikë dhe shkova dhe e fsheha tënd nën; ja, unë po ta kthej".

26 Dhe i zoti duke i përgjigjur i tha: "I mbrapshtë dhe përtac, ti e dije se unë korr atje ku nuk kam mbjellë dhe aty ku nuk kam;

27 Ti duhet t'ia kishe besuar denarin tim bankierëve dhe kështu, në kthimin tim, do ta kisha marrë me interes.

28 Prandaj ia hiqni këtij dhe ia jepni atij që ka dhjetë.

29 Sepse atij që ka do t'i jepet edhe më e do të ketë me bollëk të madh, por atij që nuk ka, do t'i merret edhe ajo që ka.

30 Dhe flakeni në errësirën e jashtme këtë të pavlefshëm. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh"".

31 "Dhe kur të Biri i njeriut në lavdinë e tij, bashkë me të gjithë engjëjt e shenjtë, atëherë do të mbi fronin e lavdisë së.

32 Dhe të gjithë kombet do të mblidhen para tij; dhe ai do ta ndajë njërin nga ashtu si i ndan bariu delet nga cjeptë.

33 Dhe delet do t'i në të djathtën e tij dhe cjeptë në të majtën.

34 Atëherë Mbreti do t'u thotë atyre që do të jenë në të djathtën e tij: "Ejani, të bekuar të Atit tim; merrni në mbretërinë që u bë gati për ju që nga krijimi i botës.

35 Sepse pata dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të pirë; isha i huaj dhe më pritët,

36 isha i dhe më, isha i dhe ju më, isha në burg dhe erdhët unë".

37 Atëherë të drejtët do t'i përgjigjen duke thënë: ", kur të pamë të dhe të dhamë për të ngrënë; ose të etur dhe të dhamë për të pirë?

38 Dhe kur të pamë të huaj dhe të pritëm ose të dhe të?

39 Dhe kur të pamë të lënguar ose në burg dhe erdhëm te ti?".

40 Dhe Mbreti duke iu përgjigjur do t'u thotë: "Në të etë po ju: sa herë ia keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre të mi më të, këtë ma bëtë mua.

41 Pastaj ai do t'u thotë edhe atyre që do të jenë në të majtë: "Largohuni nga unë, të mallkuar, në të përjetshëm, të përgatitur për djallin dhe engjëjt e tij.

42 Sepse pata dhe nuk më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe nuk më dhatë për të pirë,

43 isha i huaj dhe nuk më pritët, i dhe nuk më, i dhe në burg dhe nuk erdhët të më shihni".

44 Atëherë edhe ata do t'i përgjigjen duke thënë: ", kur të pamë të ose të etur, ose të huaj, ose të, ose të lëngatë ose në burg dhe nuk të?".

45 Atëherë ai do t'u përgjigjet atyre duke thënë: "Në të ju: sa herë nuk ia keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre më të, këtë nuk ma bëtë as edhe mua".

46 Dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetshëm, dhe të drejtët në jetën e përjetshme".Matthew 26

1 Dhe ndodhi që, mbasi Jezusi i mbaroi të gjitha këto fjalime, u tha dishepujve të:

2 "Ju e dini se pas dy ditësh janë Pashkët dhe Biri i njeriut do të dorëzohet për t'u kryqëzuar".

3 Atëherë krerët e priftërinjve, dhe pleqtë e popullit u mblodhën në pallatin e kryepriftit që quhej Kajafa.

4 Edhe bënin këshillë për ta Jezusin me dredhi dhe ta;

5 por: "Jo gjatë festës, që të mos bëhet ndonjë në popull".

6 Tani, kur Jezusi ishte në Betani, në shtëpinë e lebrozit,

7 iu afrua një grua me një alabastër me të parfumuar shumë të kushtueshëm, dhe ia derdhi mbi kokën e tij, kur ai po rrinte në.

8 Kur e panë këtë gjë, dishepujt e tij u dhe: "Përse gjithë ky i kotë?

9 Ky, në fakt, mund të shitej shumë dhe paratë t'u jepeshin të".

10 Por Jezusi e mori dhe u tha atyre: "Pse e këtë grua? Ajo kreu në fakt një të mirë ndaj meje.

11 Sepse të do t'i keni përherë me ju, por mua nuk do të më keni përherë.

12 Sepse, duke derdhur këtë të parfumuar mbi tim, ajo e bëri për ta përgatitur tim për.

13 Në të unë po ju se kudo që do të predikohet ky, në gjithë botën, do të edhe bëri kjo grua, në përkujtim të saj".

14 Atëherë një nga të dymbëdhjetët, me emër Judë Iskarioti, shkoi te krerët e priftërinjëve,

15 dhe u tha atyre: "Sa do të më jepni që unë t'jua dorëzoj?". Dhe ata i numëruan argjendi.

16 Dhe qysh atëherë ai kërkonte rastin e përshtatshëm për ta.

17 Tani ditën e parë të ndormëve, dishepujt iu afruan Jezusit dhe i: "Ku don të për të ngrënë Pashkën?".

18 Dhe ai u përgjigj: "Shkoni në qytet te filani dhe i: "Mësuesi thotë: Koha ime është afër; do të bëj Pashkën në shtëpinë bashkë me dishepujt e mi"".

19 Atëherë dishepujt bënë ashtu si i kishte Jezusi dhe përgatitën Pashkën.

20 Dhe, kur u ngrys, ai u në bashkë me të dymbëdhjetët;

21 dhe, ndërsa po hanin, tha: "Në të unë po ju se një nga ju do të më".

22 Ata u pikëlluan shumë dhe secili prej të thotë: "Mos jam unë; ?".

23 Dhe ai duke u përgjigjur, tha: "Ai që ka ngjyer bashkë me mua dorën në, ai do të më.

24 është shkruar për të, Biri i njeriut pa shkon; por mjerë ai njeri me anë të të cilit Biri i njeriut! Për të do të ishte më mirë të mos kishte lindur kurrë".

25 Dhe Juda, ai që do ta, e pyeti dhe tha: "Rabbi, mos jam unë ai?". Ai i tha: "Ti po!".

26 Dhe ndërsa po hanin, Jezusi mori bukën, e bekoi, e, dhe dha dishepujve dhe tha: "Merrni, hani; ky është im".

27 Pastaj mori kupën, dhe falenderoi, dhe dha atyre duke thënë: "Pini prej tij të gjithë,

28 sepse ky është gjaku im, gjaku i besëlidhjes së re, i cili është derdhur për shumë për faljen e mëkatëve.

29 Dhe unë po ju, se që tani e unë nuk do të pi më nga ky fryt i hardhisë, deri në atë ditë kur, bashkë me ju, do ta pi të re në mbretërinë e Atit tim".

30 Dhe, mbasi kënduan himnin, dolën jashtë te mali i .

31 Atëherë Jezusi u tha atyre: "Këtë natë të gjithë ju do të për shkakun tim, sepse është shkruar: "Do të godas bariun dhe delet e kopesë do të".

32 Por, mbasi të jem ngjallur, do të shkoj përpara jush në Galile".

33 Atëherë Pjetri duke u përgjigjur i tha: "Edhe të gjithë të për shkakun tënd, unë nuk do të kurrë!".

34 Jezusi i tha: "Në të po të se pikërisht këtë natë, para se të këndojë gjeli, ti do të më mohosh herë".

35 Pjetri i tha: "Edhe të duhej të bashkë me, nuk do të të mohoj kurrsesi". Po atë edhe të gjithë dishepujt.

36 Atëherë Jezusi shkoi bashkë me ta në një vend, që quhej Gjetsemani, dhe u tha dishepujve: "këtu, ndërsa unë po shkoi aty të lutem".

37 Dhe mori me Pjetrin dhe të dy djemtë e, dhe filloi të ndjeje dhe ankth të madh.

38 Atëherë ai u tha atyre: "Im është i, deri në; qëndroni këtu dhe rrini bashkë me mua".

39 Dhe, si shkoi pak përpara, ra me fytyrë për dhe lutej duke thënë: "Ati im, në qoftë se është e mundur, largoje prej meje këtë kupë; megjithatë, jo si dua unë, por si do ti".

40 Pastaj u kthye te dishepujt dhe i gjeti që flinin, dhe i tha Pjetrit: "Po si, nuk mundët të me mua të paktën për një orë?

41 Rrini dhe lutuni, që të mos bini në; sepse fryma është gati, por mishi është i dobët".

42 U largua përsëri për herë të dytë dhe u lut duke thënë: "Ati im, në qoftë se nuk është e mundur që kjo kupë të largohet prej meje pa u pirë prej meje, u bëftë yt!".

43 Pastaj u kthye dhe i gjeti përsëri që flinin, sepse u ishin rënduar.

44 Dhe, mbasi i la ata, u largua përsëri dhe u lut për të herë, duke thënë të njëjtat fjalë.

45 Pastaj u kthye te dishepujt e dhe u tha atyre: "Tani të flini dhe pushoni; ja erdhi ora, dhe Biri i njeriut do të bjerë në duart e mëkatarëve.

46 , të shkojmë; ja, ai që po më është afër".

47 Dhe ndërsa ai ende po fliste, ja Juda, një nga të dymbëdhjetët, erdhi, dhe bashkë me të një e madhe me dhe me shkopinj, e dërguar nga krerët e priftërinjve dhe nga pleqtë e popullit.

48 Tani ai që e u kishte dhënë atyre një shenjë, duke thënë: "Atë që unë do të puth, ai është; kapeni".

49 Dhe menjëherë iu afrua Jezusit dhe i tha: ", Mësues!". Dhe e puthi përzemërsisht.

50 Dhe Jezusi i tha: "Mik, ke ardhur të bësh?". Atëherë ata iu afruan, duart mbi Jezusin dhe e.

51 Dhe ja, një nga ata që ishte me Jezusin, dorën, nxori e, iu hodh të kryepriftit dhe ia preu.

52 Atëherë Jezusi i tha: "Ktheje në vendin e, sepse të gjithë ata që rrokin, prej do të.

53 A kujton ti, , se unë nuk mund t'i lutem Atit tim, që të më dërgojë më shumë se dymbëdhjetë legjione engjëjsh?

54 Po atëherë si do të përmbusheshin Shkrimet, të cilave duhet të ndodhë kështu?".

55 Në atë moment Jezusi u tha: "Ju dolët të më mua me dhe me shkopinj, si kundër një kusar; e pra, Çdo ditë isha midis jush duke mësuar në, dhe ju nuk më kapët.

56 Por të gjitha këto ndodhën që të përmbushen Shkrimet e profetëve". Atëherë të gjithë dishepujt e lanë dhe ikën.

57 Dhe ata që e kishin arrestuar Jezusin e te Kajafa, kryeprifti, ku ishin mbledhur dhe pleqtë.

58 Dhe Pjetri e ndoqi nga larg deri në pallatin e kryepriftit, dhe, mbasi hyri aty, u bashkë me rojet për të parë fundin.

59 Tani krerët e priftërinjve, pleqtë dhe gjithë kërkonin ndonjë dëshmi të rreme kundër Jezusit, për ta,

60 por nuk gjetën asnjë; ndonëse u paraqitën shumë dëshmitarë të rremë, nuk e gjetën. Por në fund u paraqitën dy dëshmitarë të rremë,

61 të cilët: "Ky ka thënë: "Unë mund ta shkatërroj e Perëndisë dhe ta rindërtoj për ditë"".

62 Atëherë kryeprifti u dhe i tha: "Nuk po përgjigjesh fare për po dëshmojnë këta kundër?".

63 Por Jezusi rrinte në heshtje. Dhe kryeprifti duke thënë: "Unë po të përbej për Perëndinë e gjallë të na në se ti je Krishti, Biri i Perëndisë".

64 Jezusi i tha: "Ti po! Madje unë po ju se në të ardhmen ju do ta shihni Birin e njeriut duke ndënjur në të djathtën e Pushtetit, dhe duke ardhur mbi retë e qiellit".

65 Atëherë kryeprifti ia rrobat e, duke thënë: "Ai blasfemoi; 'na duhen më dëshmitarët? Ja, tani e dëgjuat blasfeminë e tij.

66 Si ju duket juve?". Dhe ata, duke u përgjigjur, : "Ai është fajtor për!".

67 Atëherë e pështynë në fytyrë, e goditën me; dhe disa të i ranë me grushta,

68 duke thënë: "O Krisht, profetizo! Kush të ra?".

69 Tani Pjetri ndënji përjashta, në oborr dhe një iu afrua duke thënë: "Edhe ti ishe me Jezusin, Galileasin".

70 Por ai e mohoi përpara të gjithëve, duke thënë: "Nuk di'po!".

71 Dhe kur ai po dilte në hajat, e pa atë një dhe u tha të pranishmëve: "Edhe ky ishte me Jezusin, Nazareasin!".

72 Por ai përsëri e mohoi me be, duke thënë: "Unë nuk e njoh atë njeri".

73 Mbas pak edhe të pranishmit iu afruan dhe i Pjetrit: ", edhe ti je një nga ata, sepse e folura jote të!".

74 Atëherë ai nisi të mallkojë dhe të bëjë be, duke thënë: "Unë nuk e njoh atë njeri". Dhe në atë këndoi gjeli.

75 Atëherë Pjetri kujtoi atë që i kishte thënë Jezusi: "Para se të këndojë gjeli, do të më mohosh herë". Dhe ai doli përjashta dhe qau me hidhërim.Matthew 27

1 Kur erdhi mëngjesi, të gjithë krerët e priftërinjve dhe pleqtë e popullit bënin këshill kundër Jezusit për ta.

2 Dhe, mbasi e lidhën, e dhe e dorëzuan në duart e Ponc Pilatit, guvernatorit.

3 Atëherë Juda, që e kishte, kur pa se e dënuan Jezusin, u pendua dhe ktheu krerëve të priftërinjve dhe pleqve të prej argjendi,

4 duke thënë: "Mëkatova duke gjakun e pafaj". Por ata: "Po ne'na duhet? Punë për!".

5 Dhe ai, mbasi i hodhi prej argjendi në, u largua dhe shkoi e u në litar.

6 Por krerët e priftërinjve i mblodhën këta denarë dhe: "Nuk është e ligjshme t'i në e, sepse është gjaku".

7 Dhe, mbasi bënin këshill, me këtë denar blenë arën e poçarit për të të huajve.

8 Prandaj këtë arë e quajtën deri ditën e: "Ara e gjakut".

9 Atëherë u përmbush'ishte thënë nga profeti Jeremia që thotë: "Dhe i morën të monedhat prej argjendi, e atij që e, kishin bijtë e Izraelit;

10 dhe i për arën e poçarit, ashtu si më Zoti".

11 Dhe Jezusi qëndroi para guvernatorit; dhe qeveritari e pyeti duke thënë: "A je ti mbreti i Judenjve?". Dhe Jezusi i tha: "Ti po!".

12 Pastaj krerët e priftërinjve dhe pleqtë e akuzuan, por ai nuk u përgjigjej fare.

13 Atëherë Pilati i tha: "A nuk po dëgjon sa gjëra po dëshmojnë kundër?".

14 Por ai nuk iu përgjigj në asnjë fjalë, kështu që guvernatori u shumë.

15 Tani me rastin e festave guvernatori e kishte t'i lironte popullit një të burgosur, atë që populli kërkonte.

16 Kishin në ato kohë një të burgosur me nam, me emër Baraba.

17 Kur u mblodhën njerëzit, Pilati i pyeti ata: "Kë doni t'ju liroj, Barabën apo Jezusin, që quhet Krisht?".

18 Sepse ai e dinte mirë se atë ia kishin dorëzuar nga.

19 Dhe ndërsa ai po rrinte në gjykatë, gruaja e tij i fjalë: "Mos u përziej aspak me e atij të drejti, sepse kam shumë në për shkak të tij".

20 Por krerët e priftërinjve dhe pleqtë ia mbushën mendjan që të kërkonte Barabën, dhe Jezusi të.

21 Dhe guvernatori duke u tha atyre: "Cilin nga të dy doni që t'ju liroj?". Ata: "Barabën!".

22 Pilati u tha atyre: "'Të bëj, pra, me Jezusin, që quhet Krisht?". Të gjithë i: "Të kryqëzohet!".

23 Por guvernatori tha: "Po'të keqe ka bërë?". Mirëpo ata po bërtisnin edhe më fort: "Të kryqëzohet!".

24 Atëherë Pilati, duke parë se nuk po arrinte gjë, madje se po gjithnjë e më shumë, mori dhe i lau duart para, duke thënë: "Unë jam i pafaj për gjakun e këtij të drejti; mendojeni ju".

25 Dhe gjithë populli duke u përgjigjur tha: "Le të jetë gjaku i tij mbi ne dhe mbi fëmijët!".

26 Atëherë ai liroi atyre Barabën; dhe mbasi e fshikulloi Jezusin, dorëzoi, që të kryqëzohet.

27 Atëherë e guvernatorit, mbasi e Jezusin në pretoriumin e guvernatorit, mblodhën rreth tij gjithë kohortën.

28 Dhe, pasi e, i hodhën mbi një mantel të kuq.

29 Dhe i një kurorë me ferra, ia mbi krye dhe i dhanë një kallam në dorën e djathtë; dhe, duke u gjunjëzuar përpara tij, e përqeshnin duke thënë: ", o mbret i Judenjve!".

30 Pastaj e pështynë, ia morën kallamin dhe me të i binin në kokë.

31 Dhe, mbasi e përqeshën, ia hoqën mantelin dhe e me rrobat e tij; dhe e për ta kryqëzuar.

32 Dhe duke dalë, një njeri nga Kirena, që quhej, të cilin e detyruan ta mbartë kryqin e Jezusit.

33 Dhe, kur arritën në vendin që quhej Golgota, domethënë "I kafkës",

34 i dhanë të pijë të përzier me; por ai, mbasi e provoi, nuk deshi ta pinte.

35 Mbasi e kryqëzuan, i ndanë me rrobat e tij, që të përmbushej'ishte thënë nga profeti: "I ndanë ndërmjet tyre rrobat e mia dhe hodhën mbi".

36 Pastaj u dhe e ruanin.

37 Përmbi krye të tij, i gjithashtu motivacionin e shkruar të dënimit të tij: "KY JEZUSI, MBRETI I JUDENJVE".

38 Atëhere u kryqëzuan bashkë me të dy cuba, njeri në të djathtën dhe në të majtën.

39 Dhe ata që kalonin andej e fyenin duke kokën,

40 dhe duke thënë: "Ti që e shkatërron dhe e rindërton për ditë, ; në qoftë se je Biri i Perëndisë, nga kryqi!".

41 Po ashtu, edhe krerët e priftërinjve, bashkë me dhe me pleqtë, duke e, i:

42 "Ai i të dhe nuk mund të; në qoftë se është mbreti i Izraelit, le të tani nga kryqi dhe ne do të besojmë në të;

43 ai ka besuar në Perëndinë; le ta lirojë tani në qoftë se e do me të, sepse ka thënë: "Unë jam Biri i Perëndisë"".

44 Po ashtu e fyenin edhe cubat që ishin kryqëzuar me të.

45 Që nga ora gjashtë deri në orën nëntë errësira e mbuloi gjithë vendin.

46 Rreth orës nëntë, Jezusi briti me të lartë duke thënë: "Eli, Eli, lama sabaktani?". Domethënë: "Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?".

47 Dhe disa nga të pranishmit, kur e dëgjuan, : "Ky po Elian".

48 Dhe në atë një nga ata, mori një sfungjer, e në dhe, mbasi e në majë të një kallami, ia dha për ta pirë.

49 Por të: "Lëre, të në se do të Elia për ta".

50 Dhe Jezusi bërtiti edhe një herë me të lartë dhe dha frymë.

51 Dhe ja, i u në dy pjesë, nga maja e deri në fund; u drodh dhe shkëmbinjtë u;

52 u hapën dhe shumë të të shenjtëve që flinin u ringjallën;

53 dhe, të dalë nga mbas ringjalljes së Jezusit, hynë në qytetin e shenjtë dhe iu shfaqën.

54 Tani centurioni dhe ata që bashkë me të ruanin Jezusin, kur panë dhe ngjarjet e, u shumë dhe: "Me të ky ishte Biri i Perëndisë!".

55 Ishin aty edhe shumë gra që nga larg; ato e kishin ndjekur Jezusin që nga Galilea për t'i;

56 midis tyre ishte Maria Magdalena, Maria, nëna e Jakobit dhe e Ioseut; dhe nëna e bijve të.

57 Edhe si u ngrys, erdhi një njeri i pasur nga Arimatea, me emër Jozef, i cili ishte edhe dishepull i Jezusit.

58 Ai shkoi te Pilati dhe i kërkoi e Jezusit. Atëherë Pilati dha që t'ia dorëzonin.

59 Dhe Jozefi, mbasi e mori, e mbështolli me një pëlhurë të pastër,

60 dhe e në e të ri, që ai kishte hapur në shkëmb; pastaj rrokullisi një gur të madh në hyrje të dhe u largua.

61 Dhe Maria Magdalena dhe Maria rrinin aty, përballë.

62 Dhe të nesërmen, që ishte mbas ditës së Përgatitjes, krerët e priftërinjve dhe farisenjtë u mblodhën te Pilati,

63 duke thënë: ", na ra në mend se ai mashtruesi, sa ishte gjallë, tha: "Pas ditësh unë do të ringjallem".

64 Prandaj që të ruhet mirë deri në ditën e, se mos dishepujt e tij natën e ta dhe pastaj t'i popullit: "U ringjall së"; kështu mashtrimi i fundit do të ishte më i keq se i pari".

65 Por Pilati u tha atyre: "Rojen e keni; shkoni dhe e, si t'ju duket më mirë".

66 Dhe ata, pra, shkuan dhe e dhe, përveç rojës, gurin.Matthew 28

1 Tani në fund të së, kur po dita e parë e javës, Maria Magdalena dhe Maria shkuan për të parë.

2 Dhe ja, ra një i madh, sepse një engjëll i Zotit nga qielli, erdhi dhe e rrokullisi gurin nga hyrja e dhe u mbi të.

3 Pamja e tij ishte si dhe e tij e bardhë si bora.

4 Dhe nga frika e tij, rojet u drodhën dhe mbetën si të;

5 por engjëlli, duke iu drejtuar grave, u tha atyre: "Mos kini frikë, sepse unë e di se ju kërkoni Jezusin, që u kryqëzua.

6 Ai nuk është këtu, sepse u ringjall, kishte thënë; ejani, shikoni vendin ku qe Zoti.

7 Shkoni t'u dishepujve të tij se ai u ringjall së; dhe ja, po shkon përpara jush në Galile; atje do ta shihni; ja, jua".

8 Ato, pra, u larguan me të nga me frikë dhe me gëzim të madh; dhe rendën ta lajmin te dishepujt e tij.

9 Dhe, ndërsa po shkonin për t'u thënë dishepujve, ja Jezusi u doli përpara dhe tha: "!". Atëherë ato u afruan, i rrokën këmbët dhe e adhuruan.

10 Atëherë Jezusi u tha atyre: "Mos kini frikë, shkoni të lajmëroni e mi që të shkojnë në Galile dhe atje do të më".

11 Ndërsa ato po shkonin, ja që disa nga rojtarët arritën në qytet dhe u raportuan krerëve të priftërinjve të gjitha ato që kishin ndodhur.

12 Atëherë këta bënë këshill me pleqtë dhe t'u japin një shumë të madhe denarësh,

13 duke u thënë atyre: ": Dishepujt e tij erdhën natën dhe e, ndërsa ne po flinim.

14 Dhe në qoftë se kjo i shkon në guvernatorit, ne do ta bindim dhe do të bëjmë në mënyrë që ju të mos kini merak".

15 Dhe ata i morën denarët dhe bënë ashtu si i kishin mësuar, dhe kjo e thënë u përhap ndër Judenjtë deri ditën e.

16 Pastaj të njëmbëdhjetë dishepujt shkuan në Galile, në atë mal që u kishte caktuar Jezusi

17 dhe, kur e panë, e adhuruan; por disa dyshuan.

18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: "Mua më është dhënë Çdo pushtet në qiell e në.

19 Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë,

20 dhe duke i mësuar të të gjitha gjërat që unë ju kam. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen".